Reduser avfallet og øk bunnlinjen med materialstrømsregnskap

Standarden NS-EN ISO 14052 tar for seg praktisk implementering av materialstrømsregnskap i leverandørkjeden.

Materialstrømsregnskap gir en oversikt over material- og energistrømmene i en virksomhet og er et verktøy for bedrifter som vil forbedre egen materialeffektivitet. Virksomheten sparer penger og miljøet spares ved at du oppdager og reduserer energi- og materialtap.

Gjennom bruk av materialstrømsregnskap beregnes de reelle, skjulte kostnadene, ofte knyttet til unødvendige tap. Regnskapet danner grunnlag for justert drift med tanke på å redusere innkjøp av råstoffer og bruk av energi, og samtidig redusere avfallsmengden. Det japanske industrikonsernet Canon sparte over 300 millioner kroner bare på reduserte innkjøp av materialer etter at de tok i bruk materialstrømsregnskap (2004-2012).

Miljø, økonomi og anseelse

Redusert uttak av råstoffer fra naturen er god miljøpolitikk. Det samme er avfallsreduksjon. Gjennom materialstrømsregnskap får man tallfestet dette, og du blir i stand til å dokumentere eventuelle forbedringer og du kan også sammenligne deg med andre selskaper. På denne måten kan virksomheter forbedre sin anseelse i tillegg til å øke markedsverdi og -potensiale.

To internasjonale standarder

Foreløpig er det gitt ut to standarder til bruk ved implementering av materialstrømsregnskap i en bedrift, NS-EN ISO 14051 kom i 2011 og NS-EN ISO 14052 ble utgitt i januar 2019.

NS-EN ISO 14051 Materialstrømsregnskap – Generelt rammeverk

NS-EN ISO 14051 beskriver et styringssystem for håndtering av materialer og energi, med vekt på miljømessige og finansielle konsekvenser av endrede rutiner. Dokumentet viser hvordan man kan identifisere muligheter for forbedringer av miljøprestasjon og finansielle resultater gjennom endring av drift og annen praksis. Dokumentet viser hvordan man etablerer materialflytsdiagrammer, forbedrer transparens og reduserer forsøpling og utslipp. Dokumentet gir i tillegg et felles begrepsapparat for fagområdet, mål, prinsipper og fundamentale elementer i tillegg til hovedtrinnene for implementering. Forskjellene mellom bruk i en enkelt produksjonsenhet og bruk som involverer flere bedrifter, er også behandlet. Avslutningsvis vises hovedforskjeller i forhold til konvensjonelle regnskapsmodeller m/evaluering og noen eksempler fra ulike sektorer, knyttet til f.eks. råstoffutvinning og -bearbeiding, produksjon av halvfabrikata og ferdige produkter, tjenesteleveranser og annen industriell virksomhet.

NS-EN ISO 14052 Veiledning for praktisk implementering i en leverandørkjede

NS-EN ISO 14052 viser hvordan en bedrift operasjonelt tar i bruk materialstrømsregnskap i en verdikjede. Bedriften sporer beholdninger og flyt av materialer i en organisasjon og kvantifiserer disse i forhold til f.eks. masse eller volum, og evaluerer kostnader til materialstrømmer og energi, med tanke på å etablere en integrert metode for å forbedre effektivitet, informasjonsdeling mellom partnere samt hvordan man skal gå frem rent praktisk.

Standardene kan brukes av alle typer bedrifter, sømløst sammen med et miljøledelsessystem i henhold til NS-EN ISO 14001, eller alene om bedriften ikke har et slikt system på plass ennå. Miljøledelse og materialstrømsregnskap er ikke konkurrerende systemer, men er komplementære i forhold til hverandre.

Materialstrømsregnskap og sirkulær økonomi

EUs ambisjoner om innføring av sirkulær økonomi er nærmest å betrakte som et næringspolitisk paradigmeskifte. Dette blir sterkt styrende også for norsk næringsliv. De europeiske og etter hvert også globale ambisjonene kjenner vi godt, men utviklingen av praktisk rettede redskaper er kommet til kort.

Materialstrømsregnskap er godt testet og allerede i aktiv bruk i land som Japan og Tyskland, og vil temmelig sikkert inngå som en sentral komponent for bedrifter som skal omstille seg i sirkulær retning. Sirkulær økonomi og materialstrømsregnskap vil dessuten kunne dokumenteres å ha en gunstig effekt for FNs 17 bærekraftsmål. De virksomhetene som først tar dette verktøyet i bruk, vil kunne få et vesentlig forsprang på konkurrenter når det kommer til innføringen av sirkulær økonomi og arbeidet med FNs bærekraftmål.

For alle typer organisasjoner

Materialstrømsregnskap kan brukes av alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse, bransje, plass i verdikjeden, selv om det er mest relevant for produksjonsbedrifter. I et stadig mer komplisert produksjons- og distribusjonsbilde vil det være rasjonelt om flest mulig aktører følger de samme prinsippene og metodene for materialstrømsregnskap, for å forenkle samhandling mellom enheter og utnytte potensialet som ligger i industriell symbiose.

Relevante standarder

Se alle produkter