Evaluering av miljøprestasjon - ISO 14031

NS-EN ISO 14031 gir retningslinjer for utforming og bruk av evaluering av miljøprestasjon (EPE) i en organisasjon.

NS-EN ISO 14031 beskriver en prosess kalt evaluering av miljøprestasjon, som gjør det mulig for organisasjoner å måle, evaluere og kommunisere sin miljøprestasjon ved bruk av nøkkelindikatorer (KPI‑er), basert på pålitelig og verifiserbår informasjon.

Standarden veileder og er en støtte for virksomheters tilnærming til evaluering av miljøprestasjoner, inkludert forpliktelser til etterlevelse av lovfestede og andre krav, forebygging av forurensning og kontinuerlig forbedring.

Relevant for alle

Å evaluere miljøprestasjoner er like relevant for små som for store bedrifter og kan brukes til støtte for et miljøledelsessystem eller brukes uavhengig av et slikt system. En virksomhet som har et fungerende miljøledelsessystem, bør vurdere miljøprestasjonen sin opp mot sin miljøpolicy og sine mål, delmål og andre miljøpreståsjonsmål.

Data og informasjon som genereres av slik evaluering av miljøprestasjoner kan brukes av en virksomhet til å iverksette andre miljøledelsesverktøy og -teknikker på en sammenhengende, transparent og kostnadseffektiv måte. Se eksempler fra andre standarder i ISO 14000-serien:

  • Miljøledelsessystem (se NS-EN ISO 14001 og veiledning i NS-EN ISO 14004, NS-EN ISO 14005 og NS-EN ISO 14006)
  • Miljødeklarasjoner (se NS-EN ISO 14025)
  • Miljømerking (se NS-EN ISO 14024)
  • Livsløpsvurdering (LCA) (se NS-EN ISO 14040 og NS-EN ISO 14044).

NS-EN ISO 14031 kan også brukes uavhengig av disse standardene. 

En generell standard

NS-EN ISO 14031 er en generell standard og inneholder ikke veiledning om spesifikke metoder for verdibestemmelse eller vekting av forskjellige typer påvirkninger i forskjellige typer sektorer, disipliner osv. Avhengig av arten av organisasjonens aktiviteter er det ofte behov for også å oppsøke andre kilder til tilleggsinformasjon og veiledning om sektorspesifikke emner, ulike fågområǑder eller forskjellige vitenskapelige disipliner.

Standarden er relevant for alle organisasjoner, uansett type, størrelse, beliggenhet og kompleksitet. 

Relevante standarder

Se alle produkter