Beregne kostnader av miljøpåvirkning

ISO har laget to standarder som gjør det mulig å fastsette kostnader knyttet til miljøpåvirkning. ISO 14007 gir retningslinjer for å gjennomføre lønnsomhetsanalyse og ISO 14008 gir et rammeverk for monetær verdsetting av miljøkonsekvenser.

Organisasjoner trenger å vite hvilke miljøtiltak og strategier som er økonomisk forsvarlig. For eksempel er verdsettelse av naturressurser og utførelse av miljømessige kost-nytte analyser både strategisk og taktisk viktige trinn i bærekraftige utviklingsprogrammer. ISO har derfor laget to standarder som hjelper med dette.

NS-EN ISO 14007 Miljøledelse — Retningslinjer for å gjennomføre miljømessig lønnsomhetsanalyse

NS-EN ISO 14007 gjør det mulig for organisasjoner å fastsette og kommunisere kostnadene og fordelene knyttet til deres miljøaspekter, påvirkning og avhengighet av naturressurser. Standarden viser også hvordan man utfører kost-nytte analyser for forskjellige miljøalternativer.

Standarden er ment for organisasjoner i alle størrelser og sektorer. Den kan brukes av private eller børsnoterte selskaper, organisasjoner som er offentlig eid eller er en offentlig tjeneste, de som har en rolle som en stor global aktør eller en liten og mellomstor bedrift.

NS-EN ISO 14008 Fastsettelse av monetær verdi på miljøpåvirkninger og tilhørende miljøaspekter

Standarden spesifiserer et metodisk rammeverk for monetær verdsetting av miljøpåvirkninger og relaterte miljøaspekter. Miljøpåvirkninger omfatter påvirkninger på menneskers helse og på det bygde og naturlige miljøet. Miljøaspekter omfatter utslipp og bruk av naturressurser.

De monetære verdsettingsmetodene i dette dokumentet kan også brukes til å bedre forstå organisasjoners avhengighet av miljøet.

I dette dokumentet er monetær verdsetting en måte å uttrykke verdi i en felles enhet, for bruk i sammenligninger og avveininger mellom ulike miljøspørsmål og mellom miljøspørsmål og andre spørsmål. Den monetære verdien som skal fastsettes, omfatter noen eller alle verdiene som gjenspeiles i begrepet total økonomisk verdi.

Perspektiv og målgruppe for standardene

Standarden tar et antroposentrisk perspektiv, det vil si at standarden ser på endringer som påvirker menneskelig nytteverdi av naturen. Dette inkluderer menneskers bekymring for og avhengighet av naturen og økosystemer.

ISO 14007 og ISO 14008 kan brukes av ledere, regnskapsførere, forskere og konsulenter som ønsker å bestemme miljøkostnader og -fordeler.

NS-EN ISO 14007

Se alle produkter

NS-EN ISO 14008

Se alle produkter