Pozzolan – NS 3650

NS 3650 beskriver krav til kjemiske egenskaper, fysiske egenskaper og vurdering av samsvar for naturlig pozzolan inkludert naturlig kalsinert pozzolan. Materialene kan benyttes som type II-tilsetningsmateriale i betongproduksjon etter NS-EN 206+NA.

I forbindelse med revisjon av det nasjonale tillegget NS-EN 206/NA:2022 var det et ønske å innføre muligheten for andre tilsetningsmaterialer. Dette fordi råvaretilgangen ble ansett som utfordrende, spesielt for flyveaske som er en viktig komponent for å produsere betong med lavere karbonfotavtrykk. Som forutsetning for denne innføringen, inneholder dette dokumentet bestemmelser for naturlig pozzolan og kalsinert naturlig pozzolan som definert i NS-EN 197-1.

Dette dokumentet angir krav til delmaterialer som er ment å sikre at disse materialene ikke gir uheldige effekter på betongen. Dokumentet sikrer ikke at tilsetningsmaterialene medfører en bestandig betong. Bestandigheten til betongen ivaretas gjennom kravene gitt i NS-EN 206+NA.

Dette dokumentet baserer seg i stor grad på NS-EN 450-1 Flygeaske for betong [4]. Dokumentet er forsøkt bygget opp på tilsvarende måte, men flere av kravene gitt i NS-EN 450-1 er blitt vurdert som ikke relevante for naturlig pozzolan og kalsinert naturlig pozzolan.

Kravene i dette dokumentet er ment for tilsetningsmaterialer type II i betong og ikke som delmateriale i sement. Dette fordi sementstandarden generelt ikke har normative referanser til delmaterialer og angir isteden med krav til prøving. Dokumentet kan imidlertid benyttes også til sementproduksjon.

Relevante standarder

Se alle produkter