Oppmannslisten til NS 8405 og NS 8407

Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom fastsatte 25. oktober 2013 følgende retningslinjer for oppmannslisten (punkt fire ble endret på sektorstyremøtet 20. mars 2018):

 1. Oppmannslisten skal til enhver tid bestå av 11 personer, som oppnevnes av Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom.
 2. Personene på oppmannslisten skal velges ut etter følgende kriterier:
  - Personene skal være blant de fremste ekspertene på tvisteløsning innenfor bygg og anlegg.
  - Det skal være en representativ fordeling mellom juridisk og teknisk ekspertise.
  - Personene skal inneha faglig bakgrunn fra ulike områder innenfor bygg og anlegg.
  - Det skal tilstrebes at personene arbeider i ulike deler av Norge.
 3. Personene på oppmannslisten blir oppnevnt for perioder på 5 år.
 4. Aldersgrensen for personene på oppmannslisten er 72 år, slik at man trer ut av oppmannslisten ved det første årsskiftet etter fylte 72 år.

Gjeldende oversikt over oppmenn

Advokat Arne Engesæth

Født 1950, cand. jur. 1979, konsulent i NVE 1979-80, lektor ved det juridiske fakultet i Oslo 1980-82, advokat i Akerkonsernet 1982-86, assisterende direktør i Astrup Høyer AS 1986-87, direktør i Aker Eiendom AS 1987-90. Partner i ulike advokatfirmaer siden 1990. Nå ansatt i DLA Piper. Engesæth arbeider innenfor kontraktsrett, med særlig vekt på prosjektrelaterte kontrakter. Han har spesialkompetanse innenfor blant annet entreprise, olje- og gasskontrakter og fast eiendom.

Telefon: 24 13 15 00 / 977 52 870
E-post: arne.engesaeth <alfakrøll> dlapiper.com
Postadresse: DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

Direktør Anders Haukedalen

Født 1951, sivilingeniør NTH 1975.
Direktør Contract Board i NCC Norge AS siden 2016.

Telefon: 906 94 230
E-post: anders.haukedalen <alfakrøll> ncc.no
Postadresse: NCC Norge AS, Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo

Ingeniør Terje Ilje

Født 1949. Bygningsingeniør. Erfaring som rådgivende ingeniør i byggeteknikk. Prosjektdirektør og fagekspert i Prosjektadministrasjon i Sweco Norge AS. RIF-godkjent rådgiver MRIF i prosjektadministrasjon. Tidligere takstmann MNTF. Erfaring fra en lang rekke offentlige og private byggeprosjekter. Bred erfaring med alle juridiske standarder innenfor bygg og anlegg. Erfaring som voldgiftsdommer, skjønnsmann og fagkyndig meddommer i tingretten og lagmannsretten, samt som sakkyndig meddommer i rettsmegling i tingretten.

Telefon: 905 64 868
E-post: terje <alfakrøll> ilje.no
Postadresse: Kantorveien 3, 1410 KOLBOTN

Advokat Harald S. Kobbe

Født 1949, cand. jur. 1975, LL.M. Harvard Law School 1982, møterett for Høyesterett 1984, ansatt i Industridepartementets Olje- og bergverksavdeling 1975-1977, dommerfullmektig i Moss 1977-1979, advokatfullmektig senere advokat hos Regjeringsadvokaten 1979-1987. Partner i Kluge Advokatfirma DA siden 1987. Leder i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) fra 2006. Kobbe arbeider innenfor kontraktsretten, og da særlig innenfor bygg- og anleggssektoren, rettet mot så vel offshore- som onshorebaserte prosjekter. Han har prosedert en rekke saker for domstolene og er mye brukt som voldgiftsdommer og som mekler engasjert av partene.

Telefon: 55 21 98 00 / 909 42 178
E-post: harald.kobbe <alfakrøll> kluge.no
Postadresse: Kluge Advokatfirma DA, postboks 394 Sentrum, 5805 BERGEN

Professor Knut Kaasen

Født 1951, cand. jur. 1977, dr. juris 1984, dommerfullmektig 1979-81, advokat i Norsk Hydro 1984-88, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo fra 1989. Leder av Nordisk institutt for sjøretts avdeling for petroleums- og energirett 1989-2000 og 2009-. Konstituert dommer i Høyesterett 2005-6 og 2008. Engasjert i utviklingen av standardkontrakter for petroleumsvirksomheten og entreprise. Praksis som voldgiftsdommer og megler i kommersielle tvister.

Telefon: 22 85 97 73
E-post: knut.kaasen <alfakrøll> jus.uio.no
Postadresse: Det juridiske fakultet, postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Professor Knut Kaasen

Født 1951, cand. jur. 1977, dr. juris 1984, dommerfullmektig 1979-81, advokat i Norsk Hydro 1984-88, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo fra 1989. Leder av Nordisk institutt for sjøretts avdeling for petroleums- og energirett 1989-2000 og 2009-. Konstituert dommer i Høyesterett 2005-6 og 2008. Engasjert i utviklingen av standardkontrakter for petroleumsvirksomheten og entreprise. Praksis som voldgiftsdommer og megler i kommersielle tvister.

Telefon: 22 85 97 73
E-post: knut.kaasen <alfakrøll> jus.uio.no
Postadresse: Det juridiske fakultet, postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Ingeniør Ørnulf Rekdal

Født 1955. Bygningsingeniør. Opparbeidet solid leder-, fag- og bransjekunnskap gjennom erfaring som ansatt i rådgivende ingeniørfirma, entreprenørfirma og prosjekt- byggelederfirma. Viseadministrerende direktør i OPAK AS, og leder av OPAKs seksjon for prosjekt- og byggeledelse. Erfaring fra en lang rekke offentlige og private byggeprosjekter. Bred erfaring med alle juridiske standarder innenfor bygg og anlegg.

Telefon: 22 51 77 79 / 922 18 170
E-post: ornulf.rekdal <alfakrøll> opak.no
Postadresse: OPAK, postboks 128 Skøyen, 0212 OSLO

Advokat Anne Cathrine Røed

Født 1968, cand. jur 1994, vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett 1992-93. Arbeidet som forretningsadvokat innenfor entrepriserett siden 1994. I perioden 2007-2019 som partner i et stort advokatfirma og fra 2020 i advokatselskapet LAGATA, et nisjefirma som arbeider med entrepriserett. Opptatt av tvisteløsning. Fikk møterett for Høyesterett i 2008. Er sertifisert som utenrettslige mekler. I tillegg har hun skrevet flere omfattende juridiske fagbøker, blant annet innenfor entrepriserett.

Telefon: 414 70 168
E-post: anro <alfakrøll> lagata.no
Postadresse: Advokatfirma Lagata as, Solhaugveien 61, 1337 Sandvika

Professor Lasse Simonsen

Født 1953, cand. jur. 1979, dr. juris 1997, professor ved Institutt for privatrett siden 2001. Tidligere erfaring som dommerfullmektig, advokat og som direktør for juridisk avdeling i Statens bygge- og eiendomsdirektorat, som senere ble til Statsbygg. Han har skrevet flere bøker og en rekke artikler om kontraktsrett og erstatningsrett. Simonsen har bred erfaring som voldgiftsdommer og er også leder av Boligtvistnemnda.

Telefon: 22 85 97 02
E-post: lasse.simonsen <alfakrøll> jus.uio.no
Postadresse: Det juridiske fakultet, postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Advokat Gunnar Sørlie

Født 1952, cand. jur. 1979, vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett 1977, Justisdepartementets lovavdeling 1980-81, dommerfullmektig 1981-82, advokat fra 1982 i ulike firmaer, partner fra 1986, nå i BA-HR. Sørlies spesialområder er blant annet entreprise- og offshorekontrakter, forsikring og voldgift.

Telefon: 22 83 02 70
E-post: gso <alfakrøll> bahr.no
Postadresse: Advokatfirmaet BA-HR DA, postboks 1524 Vika, 0117 OSLO

Ingeniør Bjørn Stensrud

Født 1948. Bygg-/ anleggsingeniør 1971. Ansatt i Furuholmen AS fra 1967 (Nå del av Skanska Norge AS). Praksis fra større bygg (yrkesbygg /boligbygg) og anlegg (veier/fjellanlegg) i utførelsesentrepriser og som totalentrepriser. Erfaring som fagarbeider, stikningsingeniør, produksjonsleder, anleggsleder, prosjektsjef, sjefingeniør/avdelingsleder. Fem år administrerende direktør i Skanskas datterselskap Acusto AS (tidl. Sanacoustic- Byggmontering AS). Fra 2004 kontraktsjef i juridisk avdeling i Skanska Norge AS. Har vært med på utviklingen av dagens standardkontrakter, sist som deltaker i komite for NS 8417. Erfaring som faglig meddommer for tingrett og lagmannsrett.

Telefon: 922 51 082
E-post: bjoer-st <alfakrøll> online.no

Ingeniør Liv Vodal

Født 1959. Maskiningeniør. Erfaring fra offshore og landbaserte kontrakter innen privat og offentlig sektor. Siden 1999 som selvstendig konsulent med oppdrag innen prosjekt- og kontraktsoppfølging i alle faser av prosjekt, fra forespørsel til sluttoppgjør, inklusive deltakelse i rettssaksforberedelser. Erfaring med flere kontraktsstandarder. Også erfaring som fagkyndig meddommer i tingretten.

Telefon: 905 24 197
E-post: livo <alfakrøll> start.no
Postadresse: Svingen 5, 7657 Verdal

Oppnevnelse av oppmann skjer slik:

Dersom partene ikke er blitt enige om valg av oppmann innen 14 dager etter at kravet er fremsatt, skal representantene for partene møtes snarest mulig for å velge ut oppmannen fra ovenstående liste.

I møtet skal hver av representantene fremlegge i lukket konvolutt fem navn fra listen med angivelse av poeng fra 5 til 1 etter preferanse, hvor høyest poengsum gis til foretrukket kandidat.

Konvoluttene åpnes i begges nærvær, og det settes opp en liste over de foreslåtte oppmenn med angivelse av total poengsum. Den kandidat som har fått flest poeng, skal først spørres om han vil påta seg oppdraget, men likevel slik at kandidat som kun har fått poeng fra én av partene, skal forkastes. Ved poenglikevekt skal det foretas loddtrekning.

Dersom den forespurte kandidaten ikke kan påta seg oppdraget, skal den med nest høyest poengsum spørres osv.

Oppnevnelsen anses å ha skjedd ved at et felles brev undertegnet av de to representantene sendes til den valgte oppmannen.

Dersom representanten til én av partene ikke deltar i møtet som nevnt i punkt 2 uten gyldig grunn, eller ikke fremlegger liste som angitt der, skal oppmannen oppnevnes på grunnlag av den andre partens liste.