Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter

Arbeidet med en ny Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter har vært krevende. Standardiseringskomiteen arbeider fremdeles intenst for å komme i mål, og standarden forventes å komme på høring innen årsskiftet.

Det er svært krevende, både kontraktsteknisk og kommersielt, å lage en helt ny standardkontrakt hvor all tidligere regulering er gjenstand for forhandlinger. I en slik prosess må man tenek gjennom temaer på nye mpåter og se problemstillingene fra nye vinkler. Utfordringen blri ikke mindre av at "alt henger sammen med alt", eksempelvis grunnforhold, midlertidig betaling, arbeidsplikt, sikkerhetsstillelse, fremdriftsjustering og varslingsplikt.

Behovet

Bakgrunne for igangsetting av arbeidet var aktørens behov for et mer avansert styringsredskap i de store prosjektene enn det som finnes i NS 8407. Et viktig formål med standarden er å styrke begge parters kontraktmessige grunnlag for god og effektiv prosjektstyring. I den forbindelse må det balanseres mellom risiko ("pisk") og incitamenter ("gulrot").

Veien videre

Arbeidet har strukket ut i tid, også som følge av pandemien. Når et prosjekt går ut over opprinnelige tidsestimater, blir det ofte utfordrende for aktørene å fristille tilstrekkelige ressurser til arbeidet. Like fullt opplever vi god framdrift, tatt i betraktning det omfattende arbeidet som gjøres. Komiteen består av svært kompentente deltakere, som samvirker godt. 

Slik situasjonen er nå, vil en Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter komme på høring innen utgangen av 2022.

Denne artikkelen var også på trykk i Byggeindustrien nr 10-2022