Kontoplan for regnskap – NS 4102

Norsk Standard for kontoplan, NS 4102, sikrer at alle virksomheter fører regnskap likt, rapporterer på det samme og gir et grunnlag for sammenligning. Standarden gir retningslinjer for oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for alle virksomheter som er bokføringspliktige i henhold til lov om bokføring § 2.

Kalkulator ligger på et ark med tall
Foto: Pixabay

Standard kontoplan NS 4102 gir retningslinjer for oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for alle virksomheter som er bokføringspliktige i henhold til lov om bokføring § 2. Standarden bidrar til å organisere økonomien og gi aktuelle aktører som investorer, revisorer og aksjonærer et oversiktlig bilde av virksomhetens økonomi. Ved å skille mellom inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld gir kontoplanen en systematisk oversikt og sørger for at rapportering til myndighetene går smidig for seg.

Bidrar til ensartet praksis og strukturert kontrollarbeid

Det er fem hovedargumenter for at norske virksomheter har behov for en standard kontoplan til bruk i den løpende bokføringen:

Standard kontoplan bidrar til

 • ensartet praksis
 • strukturert kontrollarbeid
 • gjenkjennelige kontoer i applikasjonene
 • å forenkle arbeidet med årsoppgjøret
 • å forenkle opplæringen

NS 4102 bidrar til ensartet praksis ved at det er en kvalitetssikret måte å postere et regnskapsbilag på, der man også har tatt hensyn til etablert praksis. Standarden følger et to-veis kontrollspor mellom bokførte opplysninger, saldo på kontonivå og pliktig regnskapsrapportering.

Ved hjelp av standarden kan økonomisystemene programmeres slik at det settes opp lett gjenkjennelige kontoer for systemgenererte poster, blant annet for skatt og avgift. Dette forenkler den eksterne rapporteringen.

Forenkler arbeidet med årsoppgjøret

NS 4102 forenkler arbeidet med å koble saldobalansen med årsregnskapet slik at tilordning av kontoer til regnskapslovens ufravikelige gruppering av inntekter, kostnader, eiendeler, egenkapital og gjeld i årsregnskapet følger en gitt forhåndsdefinert struktur. Dette forenkler arbeidet med å koble saldobalansen med skattemeldingen.

Med standard kontoplan er det også lettere for nyansatte og vikarer å bokføre i virksomheter de ikke kjenner fra før. Gjennom bruk av standarden tar regnskapsprodusentene med seg arbeidsrutiner fra en virksomhet til en annen, og standarden blir dermed en formalisering av beste praksis på bokføringsområdet.

Endringer i siste utgave

NS 4102 ble sist revidert i 2023, og NS 4102:2023 erstatter NS 4102:2005, NS 4102:2005/AC:2007 og NS 4102:2005/G1:2008. Normativ referanse til NS 4101:2007 Regnskapsterminologi er fjernet da dette dokumentet er tilbaketrukket.

Noen av de viktigste endringene i forhold til NS 4102:2005 er:

 • Kontoplanen erstatter grunnkontorammen, slik at standarden reflekterer gjeldende praksis.
 • Regnskapsoppstilling er tatt ut av NS 4102:2005 da dette er lovregulert. NS 4102:2023 omfatter både standard kontoplan og en standard for regnskapsoppstilling
 • Den reviderte utgaven hensyntar at kontoene skal tilordnes oppstillingsplanen i regnskapsloven. Tillegg A inneholder referanse til årsregnskapets oppstillingsplan for hver enkelt balanse- og resultatkonto.
 • Resultatkontoer og balansekontoer er mer detaljert i denne utgaven, det er lagt til 254 kontoer.
 • Detaljeringsgrad i bokføringen er utvidet og tilpasset de nye skattemeldingene.
 • Kontoplanen kan anvendes som utgangspunkt for framtidig utvikling av standard kontoplan for statlige virksomheter.
 • Alle kostnader som vedrører produksjon, er nå flyttet til 40000-serien, slik som for eksempel 43100 elektrisitet vedrørende produksjon (tidligere konto 6200).
 • For å redusere risikoen for feilbokføring, er kontobenevnelsene gjennomgående lenger enn tidligere. De refererer ofte til relevant undergruppe, slik at det ikke skal være noen tvil om hvorvidt en fordring eller gjeldspost er kortsiktig eller langsiktig.
 • Termen «oppgavepliktig» er erstattet med «innberetningspliktig».

Flere kontoer og nytt format

NS 4102:2023 består av 337 resultatkontoer og 194 balansekontoer, en samlet økning på 254 kontoer, sammenliknet med NS 4102:2005.

Den reviderte utgaven har et femsifret format som er egnet for store virksomheter som har behov for god plass til å bokføre eiendels- og gjeldsposter på et detaljert nivå. NS 4102:2023 er utformet slik at den kan tilpasses økonomisystemer som bare tillater firesifrede kontoer, ettersom alle kontoene i denne utgaven slutter på null.

Økt bevissthet rundt samfunnsansvar

I revideringen av NS 4102:2023 er virksomheters samfunnsansvar og bærekraftsutvikling mer inkludert. Det er tatt inn nye kontoer som bidrar til økt bevissthet rundt virksomhetens påvirkning på det ytre miljø, som mer detaljert registrering av kostnader til yrkesreiser og bruk av biler.

Komiteen

NS 4102:2023 er utarbeidet av komiteen SN/K 169 Regnskap med medlemmer fra følgende virksomheter:

 • Avfall Norge
 • Den norske Revisorforening
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Handelshøyskolen BI
 • Regnskapsbyrået Berg Regnskap AS
 • Revisjons- og rådgivningsfirmaet Mazars AS
 • Skattedirektoratet
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

Relevante standarder

Se alle produkter