Ikke-fyrte trykkbeholdere – NS-EN 13445-serien

Standardene i NS-EN 13445-serien spesifiserer kravene til design, konstruksjon, inspeksjon og testing av ikke-fyrte trykkbeholdere til oppbevaring av gass og væsker under trykk. Sammen med instruksjoner for merking og bruk av beholderne, gjør dette at en rekke ulike bransjer og forbrukere får gode og trygge produkter.

NS-EN 13445-serien omhandler alt fra materialvalg og konstruksjon til produksjon, testing og prøving, og er aktuell for både leverandører og produsenter av ikke-fyrte trykkbeholdere til kontrollorganer og personell som jobber med og håndterer slike beholdere.

Standardserien sørger for klare krav og retningslinjer for design og produksjon av ikke-fyrte trykkbeholdere og gir krav og metode for inspeksjon og testing av trykkbeholderne. Dette sammen med instruksjoner for hvordan tankene skal merkes er nøkkelfaktorer for å ivareta sikkerhet og sørge for gode og trygge produkter.

Trykkbeholdere brukes ofte som oppbevaring av gasser og væsker under trykk hvor temperaturen er vesentlig lavere enn omgivelsestemperaturen. Slike beholdere kan være alt fra gassflasker på stormkjøkkenet og gassgrillen til oksygenflasker på sykehus og enorme beholdere på skip til å frakte naturgass fra Nordsjøen.

Delene i NS-EN 13445-serien

Del 1: Generelt

Generell informasjon om omfanget av standarden, samt termer, definisjoner, mengder, symboler og enheter som brukes gjennom hele standarden.

Del 2: Materialer

Tar for seg materialer, materialgruppering og atferd ved lav temperatur. Den er begrenset til stål med tilstrekkelig duktilitet, og for komponenter som opererer i krypområdet, tilstrekkelig krypduktilitet. Omhandler også de generelle kravene for å etablere tekniske leveringsbetingelser og kravene til merking av materiale.

Del 3: Konstruksjon

Angir reglene som skal brukes til design og beregning under internt og/eller eksternt trykk (etter behov), lokale belastninger og andre handlinger enn trykk. Reglene som gis er både design av formler (DBF), design by analysis (DBA) og design by experiment (DBE). Delen setter også kravene til når utmattelsesanalyse må utføres og hvilke regler som skal følges.

Del 4: Produksjon

Spesifiserer krav til produksjon av ubehandlede trykkbeholdere og deres tilkoblinger til deler uten trykk. Den spesifiserer krav til sporbarhet, produksjon, toleranser, sveisekrav, krav til andre faste skjøter enn sveising, produksjonstester, formkrav, varmebehandling, reparasjoner og etterbehandling.

Del 5: Inspeksjon og prøving

Dekker alle inspeksjons- og testaktivitetene knyttet til verifisering av trykkbeholderen for overholdelse av standarden, inkludert designgjennomgang fra produsenten og støttende teknisk dokumentasjon, NDT og andre inspeksjonsaktiviteter, inkludert dokumentkontroll, materialsporing, felles klargjøring og sveising.

Del 6: Spesialkrav til kulegrafittjern

Inneholder spesielle regler for materiale, design, fabrikasjon, inspeksjon og testing av trykkbeholdere laget av kulegrafittjern. Generelt gjelder reglene i de aktuelle delene av del 2–5 med tillegg og unntak skissert i denne delen.

Del 8: Spesialkrav om aluminium

Inneholder spesielle regler for materiale, design, fabrikasjon, inspeksjon og testing av trykkbeholdere laget av aluminium og aluminiumslegeringer. Generelt gjelder reglene i de aktuelle delene av del 2–5 med tillegg og unntak skissert i denne delen.

Del 9: Teknisk rapport om samsvar

Beskriver samsvaret med hele EN 13445-serien til ISO 16528-1 "Kjeler og trykkbeholdere - Del 1: Ytelseskrav".

Del 10: Tilleggskrav om nikkel

Spesielle regler for materiale, design, fabrikasjon, inspeksjon og testing av trykkbeholdere laget av nikkel og nikkellegeringer. Generelt gjelder reglene i de aktuelle delene av del 2–5 med tillegg og unntak skissert i denne delen.

 

Del 7: Teknisk rapport om samsvarsprosedyrer er trukket tilbake og ikke lenger gyldig. 

Relevante standarder

Se alle produkter