Kuldeanlegg og varmepumper NS-EN 378 – "Kuldenormen"

Den såkalte "kuldenormen", NS-EN 378-serien, forenkler arbeidet både til konsulenter, anleggseiere og entreprenører, ved at den gir svar på alt fra fyllingsmengder, oppstillingsområde, oppstillingssted og lekkasjedetektor til luftmengder i ventilasjon.

Person justerer temperaturen på en termostat
Foto: ScanStock

Standardene angir krav for sikkerhet for personer og eiendom, gir veiledning for beskyttelse av miljøet og etablerer prosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og gjenvinning av kuldemedium. Termen "kuldeanlegg" som brukes i denne europeiske standarden, innbefatter varmepumper.

En harmonisert standard i fire deler

NS-EN 378-serien er en harmonisert standard for alle sikkerhets- og miljøkrav man må tenke på ved installasjon av et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Standardserien består av fire deler:

Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

Her finner en definisjon på direkte og indirekte anlegg, klassifisering av oppstillingssted A, B eller C, inndeling av kuldemedier etter brennbarhet og giftighet (A1, A2, A3, B1, B2 og B3), og med tillegg E som lister opp teknisk og kjemisk informasjon om hvert enkelt kuldemedium.

Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

Her defineres krav til trykk (designtrykk, styrkeprøving), rørstrekk, ventiler, trykkavlastningsanordninger (sikkerhetsventiler), i tillegg til mange forhold rundt overleveringsdokumentasjon. Et eksempel er tillegg G: «Sjekkliste for ekstern visuell kontroll av anlegget».

Del 3: Oppstillingssted og personvern

I denne delen omtales sikkerhet for personale og bygning. Her defineres krav til maskinrom (størrelse, vegger, ventilasjon) sammen med spesifikke krav for de enkelte grupper av kuldemedium. Det er i denne delen krav til lekkasjedetektorer, varslingssystem, verneutstyr og førstehjelp står.

Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Her kan en sette seg inn i sikkerhet- og miljøkrav ved drift, vedlikehold og service, opplæring og overvåking. Standarden legger også vekt på krav til gjenvinning og gjenbruk av kuldemedium.
I standarden finner en altså sikkerhets- og miljøkrav for utforming, framstilling, konstruksjon, installasjon, drift, vedlikehold, reparasjon og kassering av kuldeanlegg. Ved å bruke standarden minimeres farer for personer, eiendom og miljøet på grunn av kuldeanlegg og kuldemedier. Dette er farer knyttet til egenskapene til kuldemediene, og til trykk og temperatur som oppstår i kuldeanlegg.

Henvises til av DSB

Spesielt viktig er det at denne utgaven av standarden dekker den økte bruken av klimasmarte kuldemedier, som kan være brannfarlige, giftige, eller brukes under høyt trykk. I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veiledning til håndtering av farlig stoff, henvises det til NS-EN 378-1 til -4.

Veiledning til standarden

Til standarden har vi utgitt en enkel og informativ veiledning. Målet med veiledningen er at den skal introdusere kuldestandarden for alle som er i befatning med kuldeanlegg og varmepumper, og spesielt kuldeentreprenører. Den skal også lette overgangen fra HFK-kuldemedier til naturlige kuldemedier og lav-GWP HFK. Veiledningen er utarbeidet av Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og er gratis tilgjengelig for nedlasting.

Samling med alle fire delene

Alle fire delene kan kjøpes samlet eller hver for seg. Det lønner seg å legge til samlingen med alle delene i et abonnement på web – da får du oppdateringer dersom standarden endres. Dersom du allerede har et abonnement, kan du enkelt legge til samlingen i ditt abonnement. Dersom du ikke har et abonnement fra før, ta kontakt med oss på salg@standard.no slik at vi kan hjelpe deg i gang.

NS-EN 378-serien

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter