Biologisk mangfold

Elg ute i naturen
Foto: ScanStock

Menneskelige aktiviteter påvirker tilstanden til enkeltarter innenfor dyre- og planteriket. Artene er avhengige av hvordan vi påvirker leveområdene (habitatene) deres, gjennom for eksempel utbygging, landbruk eller forurensning.

For å hindre redusert biologisk mangfold, trengs det en oversikt over aktiviteter som truer enkeltarter og deres leveområder.

Norsk Standard NS 9452 Innsamling av miljødata – Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø gir oversikt over slike aktiviteter. Standarden er utarbeidet av en komité, SN/K 192, som også står for det løpende vedlikeholdet av standarden. Myndigheter og faginstanser på miljøområdet deltar i arbeidet. Det blir lagt vekt på å fastsette sammenlignbare begreper med det som er i bruk i andre land. Foreløpig er det lite europeisk standardiseringsarbeid på feltet.

I standarden er de hierarkisk ordnete påvirkningsfaktorene på norsk naturmiljø gruppert under følgende hovedoverskrifter:

 • Beskatning, høsting, utvinning (innbefattet landbruk, havbruk og fiskeri)
 • Biologisk interaksjon
 • Tilførsel, utslipp
 • Geofysiske, klimatiske og kjemiske prosesser
 • Fysiske inngrep
 • Ferdsel, fritidsbruk, idrettsaktiviteter
 • Andre påvirkninger

Påvirkningsfaktorer angår både naturmiljø og kulturmiljø, og de kan være både positive og negative i forhold til enkeltarter og habitater.

I tillegg til å navngi selve kategoriene vil hver enkelt kategori i standarden også være definert for å skille dem entydig fra andre kategorier. Etter hvert skal også aktivitetene knyttes til relevante kategorier i Norsk rødliste, det vil si de offisielle listene over sårbare eller utrydningstruede arter i Norge og havområdene omkring.

Standarden vil være rettet mot en bred brukergruppe. Det kan være:

 • Sentrale myndigheter med ansvar for bevaring av biologiske ressurser
 • Lokale myndigheter med tilsvarende lokalt ansvar
 • Laboratorier og konsulentfirmaer innenfor naturmiljøsektoren
 • Eiere av vernede eller verneverdige arealer, ut fra en biologisk synsvinkel
 • (Naturhistoriske) museer og biologiske forskningsinstitusjoner
 • Fag- og allmennpresse, lovgivere og -fortolkere osv.

Les mer om Norsk rødliste

Kontaktpersoner

 • Hilde Aarefjord

  Hilde Aarefjord

  Prosjektleder 478 38 123
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter