Spørsmål om dokumentasjon og sjekklister

Spørsmålene handler om

Spørsmål 2A – Gyldighet av sjekklister

Hvorfor er det forskjellige gyldighet/varighet på dokumentasjonen til NORSOK Z-015?

Svar 2A

Gyldighet for sjekklister er opp til operatør/rekvirent.

Spørsmål 2B – Sjekklister og dataark på standard.no

Matrise for sjekklister og mal for samsvarserklæring er lagt ut på standard.no, men mal for dataark og tillegg J mangler. Når kan det forventes at dette legges ut?

Svar 2B

Dataark er lagt ut på standard.no (se link under supplerende filer på standard.no)

EX-liste (tillegg J) legges ikke ut på standard.no. Tillegg J gir eksempel på minimumsinformasjon.

Spørsmål 2C – Kontroll av sikkerhetsnivå

Ref. punkt 5.4.9 Sikkerhetsrelaterte funksjoner og utstyr

I forbindelse med brann og gass skal sikkerhetssystemene være i samsvar med retningslinjene i 070 fra Norsk olje og gass, avsnitt 7.5. Det vil si at brann og gass skal være ha et SIL2 sikkerhetsnivå.

070 er omfattende i krav om dokumentasjon om rett SIL-nivå. Hvordan forventes dette dokumentert av NORSOK Z-015?

Det oppleves stor forskjell i håndtering av kontrollører og leverandører.

Svar 2C

Bruk av midlertidig utstyr offshore skal ikke svekke sikkerhetsnivået.

Midlertidig utstyr med en sikkerhetsmessig funksjonsrolle i et system som har en sikkerhetskritisk barrierefunksjon, kan i noen tilfeller ha SIL 2-krav. SIL-krav er kun rettet mot funksjoner som er helt eller delvis elektronisk styrt.

Det vises til styringsforskriften § 5 om barrierer – krav til ytelser.

Videre til innretningsforskriften § 8 om sikkerhetsfunksjoner – fastsetting krav til ytelsen med henvisning til veiledningen, bruk av NOROG guideline 070 hvor det vises til IEC 61511-1 cl. 8 om hazards and risk analysis.

Et viktig prinsipp: Bruk av midlertidig utstyr offshore skal ikke svekke sikkerhetsnivået.

NOROG 070 deler evalueringen av sikkerhetsfunksjonen inn i «sub-functions», dvs. en deler kravene til total funksjon for PFD i underfuksjoner, ikke den totale loopen. En evaluerer isolert

  • Branndeteksjon, fra detektor til og med logikkmodul
  • Brannslukking (aktiver) fra og med logikkmodul til for eksempel pilot ventil og release ventil
  • Gassdeteksjon, fra detektor til og med logikkmodul
  • Tennkildeutkopling (aktiver), fra logikk modul til f.eks. isolasjonsrele

Eksempel branndeteksjon:

Figur om branndeteksjon

 

I forbindelse med kalkyle aksepteres det en forenklet evaluering basert på prinsippene i NOROG 070 A.8.1 (branndeteksjon), A.8.2 (gassdeteksjon), A.10.1 (Elektrisk Isolering f.eks. tennkildeutkobling) og A.11.x for slukkeutløsning.

Eksempel branndeteksjon

Tabell over komponenter

 

PS! Merk at NORSOK Z-015 krever dokumentert kompetanse innen standardene IEC 61508 og IEC 61511. Dette gjelder både beregning, installasjon og vedlikehold. Dette bør være forholdsmessig ihht. oppgaven ifm. 5.4.9. Det vil si installasjon og vedlikehold bør være nok med grunnleggende forståelse og kompetanse for håndtering av aktuelle komponenter iht. manualer.

Spørsmål 2D - Liste over Ex-sertifisert utstyr

Tillegg J Liste over alt Ex-sertifisert utstyr på enheten

For utstyr med spesielle betingelser i sertifikatet (x), skal det beskrives hvordan betingelsene er ivaretatt?

Svar 2D

Nei

(Merknad: Dette svaret ble oppdatert 23. mars 2022.)

Spørsmål 2E – Krav til sjekk av eget utstyr

Er det krav til tredjeparts godkjenning på type J konteinere med 1 stk ex taklys og sensor?

Kan bedriftselektriker/elektroansvarlig utføre sjekk på denne?

Svar 2E

Elektriker med relevant kompetanse har lov å ta utsjekk på eget utstyr.

Spørsmål 2F – Digital dokumentasjon

Dokumentasjon tilgjengelig digitalt om rekvirent godkjenner dette (dvs. ingen perm som følger utstyr). 

Hvordan skal dokumentasjon da behandles i forhold til at mottaker kan kontrollere denne? 

Holder det at sjekklisten er laminert på utsiden av konteiner? 

Som leverandør har vi det i egen SAP og dermed har ikke kunde eller mottakskontroll direkte tilgang til dette.

Svar 2F

Dokumentasjon listet i kap. 5.8.2 skal være på papir og følge utstyret hvis ikke annet er avtalt med rekvirent.

Hvordan kontroll av elektronisk dokumenter skal gjøres må evt. avtales med rekvirent.

Sjekkliste skal være sammen med annen dokumentasjon.

Spørsmål 2G – Sjekklisten

Punkt 4.4 I U99 og U08 sjekklista sier: Alarmsignaler til kontrollrom med støpsel.

I henhold til Z-015 punkt 5.4.4.1 står det ikke noe om støpsel, men at signalene skal være tilgjengelig via terminaler i panel eller egen koblingsboks. Hvorfor står fremdeles dette kravet om støpsel i sjekklista?

Svar 2G

Leverandør må forholde seg til datablad for innretningen ang. type støpsel som skal leveres. Type støpsel er relevant informasjon i sjekklisten.

Spørsmål 2H - Fedbok

Må utstyr Febdok beregnes for å kunne oppgi IK max/min, eller kan vi oppgi 0,6 kA som minimum på 230 V?

Svar 2H

Febdok eller annen kortslutningsberegning (evt. tabell) må gjøres. Dette avhenger av hvordan utstyret er bygget.

Spørsmål 2I – Dokumentasjon av bryterevnen

Holder det å oppgi i dataark hva bryterevnen til hovedsikringen på det midlertidige utstyret er iht. Ikmaks?

Svar 2I

Nei, må også oppgi minimum bryterstrøm som utstyret er dimensjonert for. 

Spørsmål 2J - Kompetansebeskrivelse

Z-015 sjekkliste skal signeres av to roller: «elektriker» hvor kompetanse er klart definert i NORSOK Z-015 og fellesrollen beskrevet som «Kyndig løfteteknisk/mekanisk». I praksis er den som sjekker løfteutstyr ikke alltid kompetent til å sjekke alt «annet» mekanisk, som dører og hengsler. Det savnes klarere kompetansebeskrivelse til fellesrollen «Kyndig løfteteknisk/mekanisk».

Svar 2J

I henhold til internkontrollforskriften skal leverandør ha beskrivelse av rolle og myndighet den enkelte har til å signere ut utstyr på vegne av leverandør.

 

Tilbake til alle spørsmålene.