Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027

Standardisering kan bidra til å forenkle regelverk, minske uønsket variasjon, lette samhandling og styrke pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten i hele landet. Uten en helhetlig strategisk tilnærming vil det være en rekke barrierer for å ta ut potensialet som ligger i standardisering som virkemiddel.

People meeting in a hospital
Photo:

Les hele høringssvaret her: Standard Norges innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Utdrag fra høringsinnspillet

Standard Norge er positive til at regjeringen i planen peker på viktigheten av standarder og at arbeid med standardisering skal styrkes. Standardisering er primært nevnt som et virkemiddel innen digitalisering, e-helse og informasjonsforvaltning. Dette fagområdet skiller seg ut ved at det foreligger en strategisk plan for bruk av standarder som virkemiddel samt tiltak for å realisere planene. Meldingen viser blant annet til Plan for internasjonale standarder 2021-2024 og Samarbeidsmodell for internasjonale standarder (2022) samt Helseteknologiordningen. 

Standard Norge savner en tilsvarende strategisk tilnærming til bruk av standarder innen andre fagområder som er omtalt i meldingen.