Renhold

Virke: Oppnå kvalitet – bruk standardkontrakter

Gode standardkontrakter bidrar til et seriøst arbeidsmarked og forhindrer konflikter, mener Stein Johnsen, direktør og advokat i Virke Service.

– Mange norske kommuner er verstinger ved kjøp av tjenester. De mangler innkjøpskompetanse og bruker ikke standardkontrakter. Derfor er det viktig for Virke å bidra til å lage standardene og gjøre dem kjent, sier Johnsen. Bildet er heldigvis nyansert. Flere kommuner bruker standardkontraktene, og er svært kompetente. Problemet er at mange ikke er det.

Johnsen deltok i Standard Norges komiteer som utarbeidet standardkontrakter om renhold (NS 8431:2005), brukerstyrt personlig assistanse (NS 8435:2011) og vakt- og sikkerhetstjenester (NS 8434:2008). Både leverandører, offentlige og private oppdragsgivere forhandlet fram kontraktene. Standardene ble enstemmig anbefalt av samtlige komitemedlemmer. Slik ble alle parter hørt og kvaliteten sikret.

Johnsen har mer enn 20 års erfaring som advokat, med arbeidsrett og kontraktsrett som spesialområde. Han sammenligner standardkontrakten med et livsløp fra fødsel til død. Først regulerer den kontraktpartnere og tjenester, deretter livet sammen, som varighet, betaling og mislighold. Til slutt regulerer den tvister og heving.

Fremmer et seriøst arbeidsliv

Standardkontraktene er først og fremst generelle juridiske bestemmelser, som kan legges til grunn for et hvert innkjøp. Krav til tjenestens omfang og kvalitet må i tillegg avtales konkret mellom aktørene i egne dokumenter for hvert enkelt oppdrag.

– Departementet (FAD) har i brev til offentlige innkjøpere presisert at bruk av ovennevnte standardkontrakter er hovedregelen. Likevel får Virke mange tilbakemeldinger på at det er offentlige innkjøpere som i minst grad bruker dem. Mange ser kun etter leverandører med lavest pris. I tillegg skviser de ofte billige leverandører på kontraktbetingelsene, sier Johnsen.

I henhold til nevnte standarder skal som hovedregel kontrakten vare i minst tre år. Dessverre opererer mange offentlige innkjøpere med kortere kontraktsperioder, anbudsutsetting av kun mindre innkjøp og standardkontrakter deler av renholdstjenesten, med stadige anbudskonkurranser og fokus på lavest pris. Tjenesteleveranse har en ressurskrevende oppstartfase, for å etablere riktig kvalitet. Det er dyrt og tidkrevende for alle parter å konkurrere om anbud, samtidig som det skaper usikkerhet.

– Ingen aktører er tjent med at kontrakten blir så dårlig som mulig for leverandøren. Det går utover kvaliteten på tjenesten og betingelsene for de ansatte. Brukerne blir lettere misfornøyde og klager på kvaliteten. Derfor blir det feil å tro at man får en bedre leverandør ved å skvise ham, mener Johnsen.

Lær av de store, private virksomhetene

Flere Fafo-rapporter dokumenterer leverandørenes og Virkes mangeårige erfaringer. De viser også at store, private oppdragsgivere oftere er opptatt av kvalitet og riktig leveranse. Her har mange kommuner mye å lære.

De samme uprofesjonelle innkjøperne gir gjerne ikke rom for å regulere kontrakten i tråd med tariffoppgjør, selv om lønnsutgifter kan utgjøre 80 prosent av leverandørens totale kostnader. Noen ganger krever offentlige innkjøpere lang betalingstid, som påfører leverandøren likviditetsbelastninger og skaper ubalanse i kontraktsforholdet. Dette strider mot kontraktstandardene, som offentlige innkjøpere som hovedregel ikke bare kan, men skal bruke i henhold til norsk lov.

– Standardkontraktene fremmer et seriøst arbeidsliv. Maktbalansen reguleres. Muligheten for sosial dumping reduseres. Aktører med innkjøpsmakt kan i mindre grad utnytte leverandøren. Virke etterlyser en god og riktig dialog mellom leverandør og oppdragsgiver, slik at innkjøpet i større grad tilfredsstiller oppdragsgivers behov og nødvendig kvalitet. Leverandøren har størst kompetanse på eget produkt. Bruk av standardkontraktene vil lette anbudsprosessen for alle involverte, sier Stein Johnsen.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon. De representerer over 16 500 virksomheter og 220 000 arbeidsplasser, og medlemsbedriftene kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.

Virke jobber for å bedre medlemmenes rammevilkår og løse utfordringer, og bidrar til verdiskaping.

strek
Stein Johnsen
  

Stein Johnsen

Sist oppdatert: 2021-10-25