Studenter rundt et bord

Universitetet i Stavanger: Standardisering er et samfunnsansvar

Ved norske universiteter og høyskoler får studentene opplæring i bruken av og bakgrunnen for standarder, samtidig som lærekreftene deltar i utviklingen av nye standarder. – Det er både et «kall» og et samfunnsansvar, sier professor Ove T. Gudmestad.

– Fra et undervisningsmessig perspektiv er standarder svært viktig, sier Ove Tobias Gudmestad. Han er professor i marinteknologi ved Universitetet i Stavanger, der de utdanner mange ingeniører til olje- og gassnæringen.

Fra et undervisningsperspektiv

– Vi refererer til standardene og gir studentene opplæring i bruken av dem. Når studentene kjenner standardenes bakgrunn bruker de dem best. På bachelornivå skal de kunne bruke standardene, på masternivå og i oppgaver skal de ha kjennskap til bakgrunnen for standardene og bruken av dem. Det er spesielt interessant når de finner inkonsekvenser i standardene og da skal de skrive om dette slik at vi kan ta det med oss videre, sier Gudmestad.

«Last proven technology»

Han mener at denne bruken av standarder i undervisningen er viktig både fordi det er et verktøy for kontinuerlig å kunne overføre såkalt «last proven technology» til studentene. Gjennom standardene overføres kunnskaper og aksepterte arbeidsmetoder til neste generasjon.

– Når studenter har en faglig basis-kunnskap, kan de sette seg inn i standarder og benytte disse i både studier og fremtidig arbeid. Mange standarder kan tjene som gode oppslagsverk.

Gudmestad forteller at studentene hans skriver sine masteroppgaver i forhold til hva industrien ønsker oppgaver om. Industrien melder behov og hører om studentene vil skrive om temaene de ønsker belyst. Han presiserer at en masteroppgave skal gå grundigere inn i problemstillingene enn en prosjektrapport.

Bidrar til industriens utvikling - men det finnes utfordringer

– Vi bidrar til industriens utvikling. Det gjør vi ved at studentene er i stand til å bruke standardene og det bidrar til at sikkerheten er på topp og at ting er konsistente og henger sammen, mener Gudmestad.

– Vi har en utfordring i at industrien forventer at studentene kan bruke standardene, men industrien vil ikke betale for det. Kravene til lærestedene blir større og større. Alle ansatte i et firma får tilgang til standarder, men det gjør de ikke nødvendigvis på universitetene på grunn av kostnadsnivået og fordi antall standarder er så høyt. Studentene har selvsagt ikke råd til å kjøpe standardene, selv om de strengt tatt burde det av læringshensyn. Jeg har regnet på det, og studentene burde ha standarder for 10 000 kroner. Så her er det et visst avvik mellom forventninger og hva vi og studentene kan innfri.

Et «kall» å delta

Gudmestad mener at utdanningsinstitusjonene må ta samfunnsansvar og delta i standardiseringsarbeid siden det er viktig for utdanningsinstitusjonene at de og industrien har felles grunnlag. Standarder sikrer at bygninger har den ønskede sikkerhet og de gir klare regler for dem som prosjekterer.

– Jeg ser på det å bidra inn i standardiseringen nærmest som et «kall».  Som akademiker kan man da bidra positivt til samfunnsutviklingen og vi får kontinuerlig læring gjennom komitearbeid, sier Ove Gudmestad som selv har deltatt i standardiseringskomiteer siden midten av 80-tallet.

Ikke et krav, men et samfunnsansvar

– Vi som utdanningssteder skal forske og være innovative, men at vi skal være med på å utvikle standarder er ikke et krav til oss. Det gjør vi fordi det er vårt samfunnsansvar å bidra til høy sikkerhet. Det går ut over andre ting, selvsagt, men dette arbeidet er så viktig at flere av oss likevel gjør det.

Det blir jo også en del reiser i forbindelse med utviklingen av standardene og vi mottar ikke egne midler til å dekke disse reisene, så dette må myndigheter og industrien være med på å dekke. Dette er også et samfunnsansvar, mener professor Ove Tobias Gudmestad ved Universitetet i Stavanger.

Tekst: Jakob Berg
Foto (lite bilde): Jakob Berg

Fakta:

Universitetet i Stavanger har 10 100 studenter og ca. 1 300 ansatte. Den faglige aktiviteten er organisert i tre fakultet med 14 institutt og 2 nasjonale kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.

Gudmestad har blant annet deltatt i arbeidet med standarden ISO 19906 Arctic Offshore Structures og i arbeidet til komiteen ISO/TC 67/SC 8 Arctic operations.

strek
Ove Gudmestad
  

Ove T. Gudmestad

Sist oppdatert: 2021-08-23