Helsepersonell

Sykehuset i Vestfold: Kvalitet i alle ledd

Pasientene kan føle seg trygge på kvaliteten ved mikrobiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold. Avdelingen i Tønsberg er akkreditert etter den internasjonale standarden NS-EN ISO 15189.

Standarden heter «Medisinske laboratorier – særskilte krav til kvalitet og kompetanse». Laboratoriene plikter å utvikle kvalitetsstyringssystemer og vurdering av egen kompetanse. Slik sikres forsvarlig pasientbehandling. Stadig flere laboratorier nasjonalt og internasjonalt tar i bruk standarden.

Forbedring og utvikling

Avdelingen på Sykehuset i Vestfold utfører hele 500 000 undersøkelser årlig. Hilde Kaasa er kvalitetskoordinator, med ansvar for å kontrollere at kravene i kvalitetsstyringssystemet oppfylles hver dag. Hun gjennomfører interne revisjoner, opplæring, behandler avvik og klager. Slik sikres god og korrekt oppfølging av tjenestene.

Forbedring og utvikling er innbakt i systemet. De ansatte arbeider bare etter dokumenterte prosedyrer, som revideres jevnlig av de ulike fagansvarlige ved laboratoriet. Opplæringen tar for seg hvert ledd i enhver prosess.

– Vi er alltid oppdatert. Hver uke har vi internundervisning en halv time i arbeidstiden. Kunnskap satt i system sikrer høy kvalitet på tjenestene, og nyansatte kommer raskt inn i jobben. Både pasienter, ansatte og rekvirenter kan føle seg trygge, mener Hilde Kaasa.

– Pasientene kan føle seg trygge. Vi forbedrer oss hele tiden.

Hvert år gjør laboratoriets ledelse en stor gjennomgang av hele kvalitetsstyringssystemet. De sikrer at alle medisinske ytelser fortsatt er effektive, og at nødvendige endringer og forbedringer innføres. De styrer etter tydelige mål og indikatorer, sikrer utstyret og evaluerer alle tjenester. Det er ledelsen som må sørge for at ansvar og myndighet er godt definert, og at kommunikasjonen er god. Alle skal vite hvor de finner informasjon. Referater skrives etter hvert møte.

– Det tok tid å implementere standarden. Viktigst var det at de ansatte følte seg involvert og var med på forbedringene. Da var det viktig å ikke tre kvalitetsstyringssystemet ned over hodene deres. Hele avdelingen gjorde et felles løft. Alle var positive og deltakende, forteller Hilde Kaasa.

Total sjekk

Avdelingen ble akkreditert i 2009, og har nå et nasjonalt og internasjonalt kvalitetsstempel. Akkreditering dekker hele prosessen fra rekvirering til svaret foreligger. Norsk Akkreditering kommer på årlig besøk, for å sjekke om avdelingen oppfyller kravene til fornyet akkreditering. I to dager gjennomgås alt fra prøvetaking, analysemetoder, veiledning, svarrapportering, medisinskfaglige vurderinger og ansvarsforhold, til formell kompetansegodkjenning.

– Vi benytter kvalitetsindikatorer for systematisk overvåking og kontinuerlig forbedring, sier Hilde Kaasa, og nevner noen indikatorer avdelingen har jobbet godt med. Svartiden og logistikken er forbedret, og det går raskere å påvise multiresistente bakterier.

Avdelingen er også med i om lag 50 ulike eksterne kvalitetskontroll-programmer, både nasjonale og internasjonale. De får tilsendt prøvemateriell til analyse i laboratoriet, og vurderes på om de svarer riktig eller galt.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Sykehuset i Vestfold er et områdesykehus for Vestfold og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i fylket.

Befolkningsgrunnlaget er om lag 220 000 innenfor det somatiske tilbudet, og 235 000 innenfor psykisk helse og rusbehandling. Sykehuset har totalt om lag 4 000 årsverk.

Mikrobiologisk avdeling diagnostiserer bakterie-, parasitt-, sopp- og virusinfeksjoner. De 50 ansatte er bioingeniører, leger, helsesekretærer og laboratorie-assistenter.

strek
Hilde Kaasa
  

Hilde Kaasa

Sist oppdatert: 2021-10-25