Bygning i kveldslys
Gulating (foto: Ivan Brodey / Statsbygg)

Statsbygg: Statens bygninger får klimagassregnskap

Om 20 – 30 år er målet at statens bygninger skal produsere like mye energi som de forbruker gjennom levetiden. – Da trenger vi en standard for å beregne miljøfotavtrykket, sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg.

Globalt står byggenæringen for mer enn en tredjedel av verdens klimagassutslipp, en tredjedel av verdens avfall og 40 prosent av verdens energiforbruk. Bransjen er en klimaversting, men også en avgjørende del av løsningen.

Statsbygg vil gjøre en vurdering av direkte og indirekte utslipp i samtlige deler av verdikjeden, og gjennom hele levetiden. Det gjelder alt fra energibruk når bygget er i drift, til produksjon av materialer og transport. I samarbeid med Civitas AS, har Statsbygg utviklet analyseverktøyet klimagassregnskap.no. Det er en gratis web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Verktøyet for planlegging og dokumentasjon skal brukes i alle Statsbyggs prosjekter.

– Jeg er stolt av verktøyet. Det har påvirket norsk byggenæring til å inkludere helhetlige klimagassvurderinger som del av prosjektutviklingen for bygg og områder. På sikt ønsker vi at næringen i enda større grad skal bruke modellens analysetilnærming. Derfor trenger vi standarder, sier Grimsrud.

Klimagassregnskap.no er i dag Norges eneste helhetlige beregningsmodell for klimagassutslipp for bygg. «Helhetlig» betyr at modellen gir mulighet til å vurdere klimagasskonsekvenser ved eksempelvis tomtevalg, transport, materialbruk og energibruk. Metodikken er i tråd med prinsippene i internasjonale (ISO), europeiske (CEN) og norske (NS) standarder for klimagassberegninger.

– Statsbygg tar klimaansvar for statens bygningsmasse.

Felles kjøreregler

Statsbygg tok for et par år siden initiativet til å utvikle en ny, Norsk Standard. I Standard Norges mandat heter det at standarden skal definere en entydig metodikk for beregninger av klimagassutslipp fra bygninger.

– Resultatene fra ulike modeller og beregningsverktøy skal være sammenlignbare. Vi vil utvikle felles kjøreregler for hele byggebransjen. Hensikten bak EUs bygningsenergidirektiv er å redusere klimagassutslipp fra bygg. Da må klimagassutslipp for byggets livsløp dokumenteres. Standardisering hjelper oss å oppfylle framtidens myndighetskrav, sier Grimsrud.

Han mener byggenæringen må spørre seg selv; hvilke konsekvenser har våre beslutninger? Hva betyr materialvalget for klimaet? Hvor bør bygget lokaliseres for å generere mindre transport og dermed mindre klimagassutslipp i levetiden? Hvordan bruker vi standardisering for å forstå hele verdikjeden? Tiltakene må sees i sammenheng.

Lavutslippssamfunn

Statsbygg vil bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn. Hovedgrepene i miljøstrategien fram til 2018 er å kutte klimagassutslipp fra nye bygg med minst 30 prosent. Tiltakene settes inn der de har mest effekt. Klimamålene skal være synlige i hele byggets verdikjede og livsløp, og virksomheten skal «feie for egen dør». I strategien frem mot 2030 er målet å ha en klimanøytral eiendomsportefølje og levere nullutslippsbygg. Det krever at det produseres fornybar energi på bygget eller tomten i bruksfasen. Slik kompenseres utslippene gjennom hele levetiden. I 2050 skal bygninger, der Statsbygg er byggherre, produserer mer energi enn de forbruker.

– Statsbygg kompenserer allerede i dag miljøfotavtrykk fra energibruk. Virksomheten kjøper opprinnelsesgarantier for 70 prosent av el-forbruket i byggene Statsbygg forvalter, sier Grimsrud.

Opprinnelsesgarantier er verdipapirer for elektrisitet. De skal vise strømkundene at kraften er produsert ved bruk av fornybare energikilder.

(Tekst og lite foto: Siv Ellen Omland, Empower Communication)

Fakta

Statsbygg er en forvaltningsbedrift med byggherreansvar for statlige byggeprosjekter. De forvalter 2,8 millioner km2 statlig bygningsmasse, og gir råd til staten i bygge- og leiesaker.  Signalbygg som er under oppføring eller planlegging er nytt Nasjonalmuseum og regjeringskvartal.

strek
Bjørne Grimsrud
  

Bjørne Grimsrud

Sist oppdatert: 2021-08-23