Veikryss i Stjørdal

Statens vegvesen: Standarder sikrer sikre løsninger, effektivitet og kvalitet

Statens vegvesen inngikk i 2007 en samarbeidsavtale med Standard Norge om oversettelser av europeiske standarder og utvikling av nye norske standarder. Avtalen utløste en betydelig intern effektivisering i standardiseringsarbeidet hos landets største bestiller av offentlige anskaffelser.

– Statens vegvesen var sterkt involvert i en rekke internasjonale standardiseringsprosjekter gjennom CEN-komiteer, forklarer leder i etatens FoU Stab, Jon Krokeborg og fremhever samtidig etatens mange dyktige medarbeidere med etterspurt kompetanse som gjorde et fremragende arbeid med oversettelser og utvikling nye standarder.

– Men vi hadde ingen overordnet strategi for dette viktige arbeidet. Gjennom samarbeidsavtalen med Standard Norge har vi etablert mer effektive prosesser for å prioritere og koordinere arbeidet med standarder, sier en tydelig engasjert Jon Krokeborg i FoU Stab på Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen som har ansvaret for å koordinere standardiserings-arbeidet i Statens vegvesen.

Sikkerhet for løsning og gjennomføring

Krokeborg legger ikke skjul på at standarder er livsviktige for landets desidert største byggherre og offentlige bestiller.

– Først og fremst handler det om sikkerhet, dvs. at vi kan være trygge på at det vi velger av løsninger holder mål. Vi bygger anlegg med lange levetidsperspektiv og stor samfunnsmessig betydning. En brokonstruksjon skal ”leve i hundre år”. Da er det helt avgjørende at den bygges etter en gjennomprøvd standard, og at vi har dokumentasjon for metoder og materialer.

– Hva med effektivitet?
– Effektivitet handler om å finne de optimale gjennomføringsmetoder av prosjekter og arbeidsoperasjoner, selv om det nok ikke alltid er slik at en standard resulterer i at det blir på enkleste måte, innrømmer Krokeborg.

– Det kan også skje at vi gjennom forskningsprosesser finner løsninger som i neste fase resulterer i en ny standard.

Standardisering del av FoU

– Jeg tror ikke mange er klar over hvilke kreativitet som ligger i det å arbeide med standarder, sier Krokeborg som med sine mer enn tretti år i etaten vet hva han snakker om.

– Vi ser standardisering som en del av vårt FoU-arbeid. Prosessen kan gå to veier; det avdekkes et behov for en ny standard, eller det skjer en videreutvikling av en eksisterende standard. I begge tilfeller kan det utløse et visst FoU-arbeid.

NS 8141 Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk

– For Statens vegvesen vil NS 8141 være til stor nytte både i byggefasen for vegprosjekter og i senere drifts- og vedlikeholdsfaser for å sikre at hensynet til nærliggende byggverk og naboer blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, sier seksjonsleder Roald Aabøe i Geoteknikk og skredseksjonen på TMT (Trafikksikkerhet, Miljø og Teknologi) i Vegdirektoratet.

– Vi har derfor også bidratt økonomisk til arbeidet med å fremskaffe standarden. Standarden er delt inn i tre deler hvorav del 1 foreligger, mens del 2 og 3 er under arbeid. Del 2 vil ta for seg virkning på byggverk av vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning og fra trafikk, og en ny del 3 vil omhandle virkning av vibrasjoner fra sprengning, annen anleggsvirksomhet og trafikk på utløsing av skred og setninger.

– Det skal også utarbeides veiledninger til alle tre delene samt at det i 2013 også vil bli arbeidet med tillegg til del 1, sier Aabøe.

Eurokoden NS-EN 1991-1-7 Last på konstruksjoner

– Før eurokoden ble innført i Norge, var det også krav til å beregne laster forårsaket av påkjørsel eller støt fra kjøretøy på konstruksjoner over veg, sier fung. seksjonsleder Bjørn Isaksen i Bruseksjonen. – Et typisk eksempel er overgangsbruer, altså bruer som krysser over veg.

I Statens vegvesens regelverk het det tidligere at ”dersom det er risiko for at søyler, overbygning eller andre bærende konstruksjoner kan påkjøres, skal de kontrolleres for påkjøringslaster”.

Men offentlig veg omfatter mye mer enn det som Statens vegvesen har ansvar for, og dermed er det en fordel at kravene på dette området nå er tatt inn i nasjonalt tillegg til NS-EN 1991-1-7.

– Regelverket på dette området er nå nasjonal standard og gjelder dermed både offentlige etater og private aktører, opplyser Isaksen.

Tekst: Leo Nygænen

Fakta

Kompetansesterk trio i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen. Fra venstre seksjonsleder Roald Aabøe, seksjon for geoteknikk og skred, leder FoU stab Jon Krokeborg og fung. seksjonsleder Bjørn Isaksen, Bruseksjonen.

strek
 
Aabøe, Krokeborg og Isaksen
 
Aabøe, Krokeborg og Isaksen

Sist oppdatert: 2021-10-25