Petroleumstilsynet: Hever standarden for petroleumsindustrien

Det er avgjørende for petroleumsindustrien å ha gode industristandarder. – De sikrer best mulig kvalitet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier Svein Anders Eriksson. Han leder fagområdet for logistikk og beredskap i Petroleumstilsynet (Ptil), og koordinerer Ptils oppfølging av nasjonal og internasjonal standardisering.

Risikoen for ulykker, personskader, helseskader og miljøskader i petroleumsindustrien skal reduseres i størst mulig grad. I veiledningene til forskriftene viser Ptil til om lag 135 industristandarder. Myndighetene anbefaler bruk av ulike industristandarder, eller andre normerende dokumenter, for å oppfylle forskriftenes krav.

Verdiskaping

Ptils mål er å legge premisser for, og følge opp, at aktørene i petroleumsindustrien holder et høyt nivå for HMS og beredskap. Slik bidrar Ptil til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Regjeringens mål er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS.

Årlig får Ptil 50 – 60 standarder til gjennomsyn og kommentarer. Det krever kompetanse å vurdere egnetheten av standardene i forhold til det sikkerhetsnivået som ønskes oppnådd i petroleumsregelverket. Men arbeidet er også en viktig prosess for kompetansebygging i etaten.

– Det er vårt inntrykk at standardene vi viser til i veiledningene brukes av næringen, sier Eriksson. 

– Myndighetenes henvisning til standarder i regelverket kalles jo av mange den gode symbiose. For Ptil gir det forenklet regelverksarbeid. Det bidrar til erfaringsoverføring og gir tilgang til et fantastisk kompetansenettverk. For næringen betyr standardiseringsarbeid en unik mulighet til påvirkning på detaljnivå, bedre forutsigbarhet og konkurransefortrinn.

En fordel å følge standarder

Næringen kan normalt legge til grunn at dersom man velger anbefalt norm er kravet i forskriften å anses som oppfylt. Veiledningene refererer til både norske bransjestandarder, regionale- og internasjonale standarder. Eriksson mener det er en fordel for petroleumsindustrien å følge dem.

– Bruk av standarder er i utgangspunktet frivillig. Næringen trenger ikke å bruke de standardene Ptil viser til som anerkjent norm i veiledningene. Velges derimot en alternativ teknisk løsning, metode eller framgangsmåte, må næringen dokumentere at alternativet er minst like godt eller bedre enn den som er beskrevet i en anerkjent norm, sier Eriksson.

Ptil fastsetter rammer for sikker virksomhet i hovedsak gjennom funksjonelle forskrifter. Disse angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan.

– Standarder som er vist til som anerkjente normer i veiledningene vil være sentrale ved fortolkningen av de enkelte forskriftskravene, sier Eriksson. Standarder er også sentrale når Ptil gjennomfører markedsovervåkning. Dette er oppfølging av produsenter av utstyr til petroleumsvirksomheten. Harmoniserte europeiske standarder som er mandatert under et produktdirektiv, f.eks. EUs maskindirektiv, vil være helt vesentlig i oppfølgingen da disse gir formodning om samsvar med direktivets grunnleggende helse- og sikkerhetskrav.

– Det er mange grunner til at Ptil deltar aktivt i standardisering. Først og fremst må vi dekke våre egne rammesettende behov. Vi skal vedlikeholde og videreutvikle et robust og funksjonelt regelverk.

– Deltakelse i ekspertgrupper styrker Ptils kompetanse og kapasitet innenfor områder som er viktige for Ptil. For næringen bør standardisering kunne ses på som en veiviser til framtiden. Standardisering fremmer forskning og innovasjon. Den bidrar til næringsutvikling og verdiskapning, sier Eriksson.

Samfunnsansvar

Gjennom tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet er Ptil pålagt å følge opp nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på områder som er viktig for Ptil.

– Standardiseringsarbeid er en viktig treparts arena. Samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene er en forutsetning for å utvikle et robust regelverk med henvisning til anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.

– Vår visjon er at internasjonale standarder skal realisere Ptils mål. Petroleumsvirksomheten er en global industri. Vi ønsker på sikt å henvise til flest mulige internasjonale standarder i veiledningene, dersom disse i tilstrekkelig grad bidrar til å etablere og videreutvikle et forsvarlig nivå for helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i norsk petroleumsvirksomhet. Som myndighet bør vi derfor delta aktivt i standardiseringsarbeidet.

Aktørbildet på norsk sokkel har endret seg. Mange internasjonale selskaper deltar i petroleumsvirksomheten, uten at det reflekterer deltakelsen i standardiseringskomiteene f.eks. i NORSOK.

– Jeg anbefaler dem å delta i standardiseringsarbeidet, fordi det er en god måte vise samfunnsansvar, sier Svein Anders Eriksson.

Tekst og lite bilde: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilde: Terje S. Knudsen

Fakta

Petroleumstilsynet (Ptil) er et selvstendig statlig tilsynsorgan som har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fagekspertisen er delt inn i fagområdene: Arbeidsmiljø, boring og brønnteknologi, HMS-styring og ledelse, konstruksjonssikkerhet, logistikk og beredskap og prosessintegritet. Ptil er observatør i en rekke ulike standardiseringskomiteer i regi av NORSOK, ISO og IEC. Ptil har ca. 165 ansatte og holder til i Stavanger. Les mer på nettsiden www.ptil.no.

strek
Svein A. Eriksson
  

Svein A. Eriksson

Sist oppdatert: 2021-10-25