Stadig bedre sykehjem med ISO 9001

Kvalitetsledelse i helsesektoren har et enormt potensial. Det har Grefsenhjemmet i Oslo lært ved å bruke standarder for ledelsessystem.

– Ved hjelp av ISO 9000-serien om kvalitetsledelse har vi fått tak i motivasjonen hos både ansatte og brukere på sykehjemmet, forteller Ingrid Blokhus. Hun er fagsjef og kvalitetskoordinator ved Grefsenhjemmet i Oslo, et privat ideelt sykehjem med nesten 100 plasser som tildeles via Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Grefsenhjemmet jobber systematisk med brukerstyrte helsetjenester og kvalitetsforbedring. Tilbakemeldingene er gode fra både brukere med pårørende og fra Sykehjemsetaten. Avtalen med kommunen er bakgrunnen for at Grefsenhjemmet benytter ledelsessystemer fra Standard Norge, nærmere bestemt ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet.

– Avtalen med sykehjemsetaten inneholder en rekke kvantitative og kvalitative mål, blant annet krav til budsjettrammer og minstebehandling, og krav i forhold til trykksår, tannhelse og trivsel hos brukerne. Alt dette kan vi registrere, kontrollere og forbedre gjennom ledelsessystemet, forteller Blokhus.

Grep om målsettingen

Grefsenhjemmet tok i bruk ISO-standarden for kvalitetsledelse første gang i 2008, på initiativ fra daglig leder Julie Mittet. Da Ingrid Blokhus begynte ved institusjonen i 2011, tok hun i bruk standarden for å jobbe med forbedring på tvers av faggruppene, en organisatorisk vanskelig oppgave. Målet var å få ulike krefter til å trekke i samme retning, samtidig som alle blir anerkjent og får handlingsrom på sine individuelle premisser.

– En stor organisasjon har forskjellige faggrupper, og i tillegg er det forskjell på ansattes erfaring og ansiennitet. Bruken av ledelsessystemet gir oss mulighet til å skaffe oversikt og sikre at alle beboerne får et godt tilbud, uansett hvem som er til stede på hvilken vakt, sier Blokhus.

Den overordnede målsettingen til Grefsenhjemmet er at beboernes opphold skal oppleves som trygt og menneskeverdig. Ved hjelp av ledelsessystemet kan Blokhus og resten av medarbeiderne måle hvordan de ligger an på underliggende indikatorer.

– Beboerne skal ha det bra, de ansatte skal ha det bra, og sykehjemmet skal være et godt sted for pårørende og nærmiljøet rundt oss. Når disse kriteriene blir oppfylt, innfrir vi også den overordnede målsettingen, sier Blokhus.

ISO-standardene frigjør tid til innovasjon

Siden ISO-standarden for kvalitetsledelse ble tatt i bruk, har Grefsenhjemmet årlig ligget på femteplass blant de over 50 sykehjemmene i Oslo, ifølge forskjellige rangeringer. Ingrid Blokhus mener ledelsesmodellen har gjort det mulig å ligge litt i forkant av utviklingen av institusjonstjenestene.

– Vi studerer avvikene systematisk ved hjelp av samsvarsvurderinger mellom måloppnåelse og eksterne krav. Resultatet er at vi hele tiden blir litt bedre, og dermed får vi frigjort tid og ressurser til å være innovative, sier Blokhus. Bevisstheten om styring av ressurser har gitt Grefsenhjemmet mulighet til å ta flere bevisste valg enn tidligere – og til å identifisere styrker og svakheter i kvalitetsarbeidet.

– Vi har funnet ut at standarden jobber for oss, men at det tar tid å implementere den. Ikke alle medarbeidere skal eksponeres for alle sider av standarden samtidig. Dette må modnes, samtidig som man introduserer innovasjon lenger og lenger ned mot gulvet der brukerne befinner seg.

Ingrid Blokhus mener den nye standarden har all den fleksibilitet man trenger i en travel hverdag i helse- og velferdssektoren.

– Det vil alltid være slik at noen deler av organisasjonen ikke har kapasitet og vil holde litt avstand, men ISO-standarden åpner for å kartlegge, velge bort og vente litt. Vi må til enhver tid ha prosedyrer og rutiner og være lojale mot disse. Men særlig den nye ISO-standarden åpner for å fokusere på prosess, og den passer inn i den daglige driften. Jeg kan absolutt anbefale ISO 9001 til andre sykehjem og institusjoner i helsesektoren, sier Blokhus.

(Av Andreas Høy Knudsen, Nyhetstjenester AS, andreas@nyhetstjenester.no, fotokredit på illustrasjonsbildet: Grefsenhjemmet)

Fakta

ISO-serien bidrar til ledelsessystemer som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne til en virksomhet, uavhengig av størrelse, bransje og eiermodell. Standardene ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse er sentrale, og begge har et sertifisert system som bekrefter at de jobber i henhold til standardene. Helsetjenesten har fått sin egen sektorspesifikk standard, NS-EN 15224, om kvalitetsledelsessystemer i helsetjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger spesifikk for helsetjenesten.

strek
Julie Mittet
  

Julie Mittet, daglig leder

 

strek
Ingrid Blokhus
  

Ingrid Blokhus, fagsjef

Sist oppdatert: 2021-05-03