Eldre person og lege

Fagforbundet: Standarder sikrer kvalitet i hjemmebaserte tjenester

God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal oppnås ved standardisering av hjemmebaserte tjenester.

– Kommunene har ansvar for at de hjemmebaserte tjenestene har god kvalitet. De skal oppfylle sine lovpålagte forpliktelser, sier Hermann Albert, rådgiver i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Som medlem av Sektorstyre Helse og omsorg i Standard Norge, er han med på å legge premissene for framtidens helse- og omsorgstjenester.

Albert er engasjert i komiteen som jobber med kontraktstandard. Komiteen utarbeider en standardkontrakt med tilhørende blanketter for hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester. Mal for arbeidet er blant annet kontraktstandarden for brukerstyrt personlig assistanse og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Komiteen har bred sammensetning. I tillegg til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner deltar også representanter fra kommunal sektor og tjenestetilbydere.

– Kvaliteten i standardarbeidet ligger i at deltakerne har ulike ståsteder. Derfra kan vi bidra til felles retning.

Viktig verktøy

Regjeringen innførte kvalitetsforskriften i 2003. Den pålegger kommunene å ha prosedyrer som sikrer at innbyggerne får dekket sine grunnleggende behov. Standardisering er viktig i dette arbeidet.

– Mange kommuner har god bestillingskompetanse, men særlig små kommuner har mindre ressurser og kompetanse når de skal inngå kontrakter. Vi vil bidra til å gi dem et godt verktøy, sier Hermann Albert. 

Han legger til at Fagforbundet ikke ønsker at private overtar det som bør være kommunale tjenester. Likevel er det viktigst å sikre at innbyggerne får den beste tjenesten enten leverandøren er offentlig eller privat.

– Derfor trenger vi gode kontrakter. Dessuten er det viktig at det ikke blir de ansattes lønn, arbeidsforhold og pensjonsbetingelser som er grunnlaget for konkurranseforholdene. Skal det konkurreres, noe vi mener det ikke er grunnlag for, så må det skje på vilkår basert på kvalitet.

Åpenhet

Brukere og pårørende skal også oppleve åpenhet om hva tilbudet inneholder.

– Vi vil ha åpenhet om kontraktene og tjenestene. Brukerne bør få vite hva kontrakten inneholder så de forstår hva slags tjenester de kan få. Det er et paradoks at det er fritt brukervalg uten at de får full informasjon om hva det innebærer. Ved fritt brukervalg kan hver enkelt, som kommunen har innvilget en tjeneste, selv velge leverandør. Men ofte får brukeren ikke vite nok om hvilken kvalitet som leveres. For eksempel må leverandøren ikke alltid redegjøre for bemanningen. Åpenhet er derfor en viktig del av kvalitetsarbeidet, mener Hermann Albert.

Sektorstyre Helse og omsorg vil vurdere Sveriges nye standard for kvalitet i eldreomsorgen. Den handler blant annet om bomiljø, hygiene, hjelpemidler, organisering, omsorg og service ved rehabilitering. Svenskene mener standarden bidrar til økt tilfredshet for eldre, pårørende og personalet. Myndighetene kan bruke den som veileder for et forenklet tilsyn. For samfunnet bidrar den til mer effektiv bruk av skattepengene. Den sikrer samme minstenivå på omsorg uavhengig av bosted.

Likeverdig plan

Når standardene utvikles, skal alle berørte parter få være med å legge premissene. Hermann Albert tror det har stor betydning at disse aktørene har ulike ståsteder.  

– Samhandling er fundamentet for den nordiske velferdsmodellen. Vi deltar på likeverdig plan, selv om vi ikke alltid er enige. Derfor er vi viktige og nyttige for hverandre. Arbeidet i Standard Norge bidrar til gode relasjoner mellom aktørene. Det sikrer god kvalitet, mener Hermann Albert.

(Tekst og passbildet: Siv Ellen Omland, Empower Communication, 2015)

Fakta:

Fagforbundet er LOs største forbund med over 342 000 medlemmer, og landets største arbeidstaker-organisasjon. Hovedoppgaven er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i både offentlige og private virksomheter.

strek
Hermann ALbert
  

Hermann Albert

Sist oppdatert: 2021-08-23