Trebjelker

Dynea: Norsk ledelse av europeisk standardiseringsprosjekt for trelim

Finskeide Dynea med sin hovedfabrikk for trelim på Lillestrøm leder det europeiske standardiseringsprosjektet med å utarbeide standarder for trelim. Prosjektet innenfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har tittelen ”Adhesives for wood and derived timber products”.

Dyneas senioringeniør Egil B. Ormstad, som lenge har vært involvert i internasjonalt standardiseringsarbeid, er leder av prosjektet. Det tar for seg både limets styrkeegenskaper og miljømessige sider ved bruken.

Standard Norge har sekretariatet for prosjektet, og Dynea finansierer arbeidet. Trelim er et viktig produkt både for norsk byggenæring og møbel- og trevareindustri.

- Vi må uansett forholde oss til de standardene som blir laget i Europa, og da er det viktig å delta med vår ekspertise i de komiteene som utarbeider dem. Skal vi kunne operere internasjonalt, er vi nødt til å følge internasjonale standarder. De europeiske standardene som blir vedtatt, vil påvirke Dyneas utviklingsarbeid for nye limtyper og dermed være en rettesnor for arbeid i vår forskningsavdeling, sier senioringeniøren.

Ved å delta i standardiseringsarbeidet vil vi få førstehånds informasjon om utviklingen innenfor limtrestandardisering i Europa, og vi vil kunne ligge i front med å ta i bruk tidsriktige limtyper.
Dynea er opptatt av at det i standardene stilles realistiske krav til kvalitet og enkle prøvingsmetoder som ikke fordyrer produktene unødvendig.

- Dette kan vi påvirke ved selv å delta, og deltakelsen kan være et hjelpemiddel til å bringe nye limtyper på markedet, fortsetter Ormstad.

- Innenfor internasjonalt standardiseringsarbeid betyr det ingen ting at vi kommer fra et lite land når vi deltar aktivt i en standardiseringskomité eller arbeidsgruppe. Der har vi like stor innflytelse som representanter fra større nasjoner. Standardiseringen er derfor en strategisk viktig arena for oss, avslutter Egil B. Ormstad fra Dynea, som skal lede det europeiske standardiseringsprosjektet for limtre.

Dynea finansierer selv den norske innsatsen i prosjektet, deriblant store deler av Standard Norges oppgaver som sekretariat. Det innebærer blant annet at Standard Norge står for nødvendig dokumentstyring, korrespondanse, redaksjonell behandling av standardforslag, avstemninger, rapportering og møteinnkallelser-/referater. Uten Dyneas støtte vil ikke Standard Norge hatt anledning til å prioritere dette prosjektet.

Les mer:

(Opprettet: 2007)

Fakta

Dynea Lillestrøm har 236 ansatte og en omsetning på 650 mill. kroner. Bedriften produserer 120 000 tonn flytende lim og 12 000 tonn pulverlim per år og eksporterer lim til 58 land verden over.

Dynea Lillestrøm er en del av Dynea-konsernet med hovedkontor i Finland. Konsernet har totalt 2 900 ansatte fordelt på 52 fabrikker i 26 land og en omsetning på 1 milliard euro.

strek
Egil B Ormstad
  

Egil B. Ormstad

Sist oppdatert: 2020-11-24