Gravemaskin

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Vi lager spilleregler

Standarder er retningslinjer som bidrar til et enklere og mer samkjørt samfunn og arbeidsliv. MEF er med på å lage og videreutvikle standarder for anleggsbransjen.

Arbeidsgrupper og komiteer

MEF er medlem i Standard Norge og er med på å lage nye standarder og videreutvikle de som allerede finnes. MEF er representert i relevante komiteer og arbeidsgrupper som utvikler standardene. Dette omfatter både juridiske og tekniske standarder.

Standardiseringsarbeid kan være langvarig, og prosjekter kan gjerne pågå over flere år. Arbeidet som gjøres i komiteene og arbeidsgruppene er frivillig, og det er i stor grad salg av standardene som finansierer arbeidet.

Et godt eksempel på en standard som er viktig for MEFs medlemmer er NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Standarden er under jevnlig revisjon slik at alle skal føle seg trygge på at alt arbeid ute i felten gjøres på forsvarlig og riktig måte.

Kontraktstandarder

I tillegg deltar MEFs advokater i komiteene som utarbeider kontraktstandardene som NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. I komiteene sitter det representanter fra både byggherresiden og entreprenørene, og det forhandles om utformingen av de enkelte bestemmelsene i standardene, og hvor risikoen skal plasseres.

– Dette er et viktig arbeid som har stor betydning for medlemmenes hverdag. At det benyttes balanserte og gode kontrakter i bygge- og anleggsprosjekter er essensielt, sier advokat Thomas Kollerød i MEF.

– Skal vi kunne bygge Norge enda mer sikkert og effektivt trenger vi gode og praktiske standarder som gjør arbeidet lettere.

Standarder gjør arbeidet lettere

Mange MEF-medlemmer bygger veier, derfor deltar MEF også i komiteen for vegmaterialer.

– Her sitter vi sammen med Statens vegvesen, relevante riksentreprenører, andre interesseorganisasjoner og konsulent- og universitetsmiljøer, og deltar aktivt i standardiseringsprosessen, forteller sier Espen Alvestad i MEF.

– Vi mener det er veldig viktig at MEF er med på å lage reglene som gjelder for anleggsbransjen. Til sjuende og sist handler det om at dersom vi skal kunne bygge Norge enda mer sikkert og effektivt trenger vi gode og praktiske standarder som gjør arbeidet lettere, sier Alvestad.

MEF er med i hele prosessen

Standardiseringsarbeid gjøres både nasjonalt og internasjonalt i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den globale ISO. I dag har ca. 95 % av alle nye standarder internasjonalt opphav. Derfor er MEF også med å lage standarder internasjonalt. For eksempel sitter regionsjef Espen Alvestad i CEN/TC 227, som er en teknisk komité i CEN (Comité Européen de Normalisation) som arbeider med vegmaterialer. Slik er MEF med på å lage de spillereglene som gjelder for alle aktørene i anleggsbransjen.

– Vi kan sikre at ting som er viktige for maskinentreprenørene blir tatt hensyn til når standarder blir laget, og vi kan komme med forslag til endringer i de som allerede eksisterer, forteller Alvestad.

Fakta

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2000 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 65,5 milliarder kroner i året og sysselsetter nesten 28  000 arbeidstakere.

Bulldosereiernes Landsforening ble opprettet i 1948 av bulldosereiere som ønsker å stå sammen for å oppnå ens prisberegninger og felles avlønningssystem. Navnet ble endret i 1961 til Maskinentreprenørenes Forening, og i 1974 til Maskinentreprenørenes Forbund..

strek
Thomas Kollerød
  

Thomas Kollerød

 

strek
Espen Alvestad
  

Espen Alvestad

Sist oppdatert: 2021-08-23