Standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge kan kvalifisere til SkatteFUNN

Hva er SkatteFUNN?
SkatteFUNN er en finansieringsordning som skal motivere norske bedrifter til å forske og utvikle.

Hva er et forsknings- og utviklingsprosjekt i SkatteFUNN?
Prosjektet er målrettet og avgrenset. Det må være mulig å skille fra bedriftens normale virksomhet og drift, og må gi ny kunnskap eller nye ferdigheter eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye områder i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Prosjektet må være til nytte for bedriften.

Hvordan kan standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge kvalifisere til SkatteFUNN?
Dersom deltakelsen i standardiseringsarbeidet utgjør en del av et prosjekt i bedriften med hensikt om å utvikle ny kunnskap eller nye ferdigheter for å oppnå en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess med mål om å utgjøre et konkurransefortrinn for bedriften, kan standardiseringsarbeidet kvalifisere til SkatteFUNN. Bedriften kan i så tilfelle føre tiden benyttet til kunnskapsinnhenting som grunnlag for standardiseringsarbeidet og tiden benyttet til å utvikle standarder som en del av kostnadsgrunnlaget for beregning av SkatteFUNN (fradragsrammen). Timesatsen for egne ansatte er 1,2 promille av årslønn, maksimalt 600 kr per time kan kostnadsføres mot SkatteFUNN.

Hvem kan få støtte og hvor mye?
Bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer som er skattepliktig til Norge kan søke om skattefradrag for sine kostnader til forskning og utvikling. Små og mellomstore bedrifter kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag mens store bedrifter kan får 18 %. Fradragsrammen er 25 millioner kroner ved egenutført FoU. Dersom bedriften kjøper tjenester fra en godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 50 millioner kroner.

Hvor og hvordan søker jeg?
Søknadsskjemaet er elektronisk og finnes på www.skattefunn.no. SkatteFUNN kan søkes hele året. Dersom søknaden sendes inn før 1. september, er man garantert at søknaden behandles innen utgangen av året, og man kan dermed få fradrag for prosjektkostnader påløpt i kalenderåret.

SkatteFUNN sin logo

Sist oppdatert: 2019-11-05