Stadiene i et prosjekt

Det å lage en standard foregår etter en bestemt prosedyre, fra idé til ferdig standard.

Modellen under viser i grove trekk hvordan en europeisk standard (EN) blir til. Utarbeidelse av internasjonale standarder (ISO) følger stort sett de samme stadiene som de europeiske. Det viktigste unntaket er at vi i Norge ikke er forpliktet til å implementere en internasjonal standard.

Stadiene i et standardiseringsprosjekt

1 Definering av nytt prosjekt
Kravene til et nytt standardiseringsprosjekt er at det skal være behov for standarder på området, og det må finnes tilstrekkelige ressurser slik at prosjektet kan gjennomføres. Forslag kan fremmes bl.a. av en teknisk komité, medlemslandene i CEN, EU eller EFTA.

2 Godkjenning av prosjektforslag
Et prosjektforslag blir sendt til alle medlemslandene som undersøker nasjonal interesse og forplikter eventuelle ressurser til arbeidet. Ett prosjektforslag kan føre til flere standarder. Dersom det ikke finnes en teknisk komité innenfor området, kan det opprettes en ny.

3 Utarbeidelse av forslag
Forslag til en standard utarbeides i en arbeidsgruppe bestående av eksperter på området. Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før forslaget sendes til den tekniske komiteen for kontroll. Arbeidsgruppen har ansvaret for både det faglige innholdet i standarden, og at standarden oppfyller visse formelle krav.

4 Komitékontroll
Den tekniske komiteen skal kontrollere at forslaget er i tråd med oppdraget, og at retningslinjene er fulgt, før forslaget blir oversendt sekretariatet i CEN.

5 Høringsrunde
Forslaget til standard sendes på høring til alle medlemslandene. Dette er første gang dokumentet er offentlig tilgjengelig. Høringsforslaget skal foreligge på engelsk, tysk og fransk. Det enkelte medlemsland organiserer høringsrunden i eget land. Det er viktig at forslaget blir sendt på høring til aktuelle fagmiljøer.

6 Formell avstemming
Etter at kommentarene fra høringsrunden er vurdert og innarbeidet sendes det endelige forslaget til alle medlemslandene til avstemming. Medlemmenes stemmer er tillagt ulik vekt. For at forslaget skal bli godkjent, må det være simpelt flertall blant avgitte stemmer og minst 71 % vektstemmer for forslaget. Vektede stemmer knytter seg til folketallet i medlemslandet.

7 Publisering
Standarden klargjøres, godkjennes (ratifiseres) og distribueres til alle medlemslandene. Disse har plikt til å implementere standarden innen seks måneder. Standarden (EN) gjelder ikke som nasjonal standard før den er implementert i medlemslandet.

8 Implementering
Implementering betyr i Norge fastsetting av den europeiske standarden som Norsk Standard (NS-EN). Eventuelle motstridende nasjonale standarder er vi forpliktet til å trekke tilbake.

Nasjonale prosjekter
En nasjonal standard utvikles etter tilsvarende modell, men noen av punktene er justert og noen er tatt ut ettersom de ikke er aktuelle.

Stadiene i et nasjonalt standardiseringsprosjekt

Sist oppdatert: 2017-01-18