Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan

Tabellene nedenfor gir opplysninger om direktivene og -forordningene, hvem som er nasjonal fagmyndighet, i hvilken nasjonal forskrift/lov innholdet i direktivet eller forordningen er nedfelt og ansvarlig tilsynsorgan.

Direktiv 2014/35/EU
Lavspenning

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr (FOR-2017-10-10-1598)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2014/29/EU
Enkle trykkbeholdere

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om enkle trykkbeholdere (FOR-2017-02-10-171)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2009/48/EC
Leketøy
 

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Produktområde

Fysiske og mekaniske egenskaper, og brennbart materiale 

Kjemi og støy

Nasjonal forskrift

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (FOR-2013-11-18-1403)

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (FOR-2013-11-18-1403)

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet ved leketøy (FOR-2019-06-27-930)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Miljødirektoratet

Forordning (EU) nr. 305/2011
Direktiv 89/106/EEC
Byggevarer
 

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvar for tilsynet i den enkelte byggesaken

Direktiv 2014/30/EU
Produkter som kan framkalle elektromagnetiske forstyrrelser
 

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Produktområde

Elektrisk utstyr generelt

Teleterminal og satellittjordstasjonsutstyr

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr (FOR-2017-10-10-1598)

Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon (FOR-2016-04-15-378)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Forordning (EU) 2016/425
Personlig verneutstyr

Nasjonal fagmyndighet

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Produktområde

Personlig verneutstyr i arbeidslivet

Personlig verneutstyr til privat bruk

Nasjonal forskrift

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (FOR-2018-06-22-1019)

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (FOR-2018-06-22-1019)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2014/31/EU
Ikke-automatiske vekter
 

Nasjonal fagmyndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nasjonalforskrift

Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter (FOR-2007-12-21-1735)

Ansvarlig tilsynsorgan

Justervesenet

Direktiv 90/385/EEC
Implanterbare medisinske innretninger
 

Nasjonalfagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr (FOR-2005-12-15-1690)

Ansvarlig tilsynsorgan

Helsedirektoratet

Forordning (EU) 2016/326
Gassapparater
 

Nasjonalfagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om gassapparater (FOR-2018-06-26-1025) 

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 92/42/EEC
Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel
 

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (FOR-2013-12-17-1579)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i et bygg

Direktiv 2014/28/EU
Eksplosive varer til sivilt bruk
 

Nasjonalfagmyndighet


Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) (FOR-2017-06-15-844)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 93/42/EEC
(Modifisert i direktiv 98/79/EC, 2000/70/EC, 2001/104/EC og 2007/47/EC)
Forordning (EU) 2017/745 *
Medisinsk utstyr

Nasjonal fagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Produktområde

Medisinsk utstyr generelt

Elektromedisinsk utstyr

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr (FOR-2005-12-15-1690)

Forskrift om elektrisk utstyr (FOR-2017-10-10-1598)

Ansvarlig tilsynsorgan

Helsedirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(* Forordningen trådte i kraft fra 25. mai 2017. Deretter er det en overgangsperiode på 3 år før full anvendelse.)

Direktiv 2014/34/EU
Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX)

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Produktområde

 

Utstyr, sikkerhetssystemer, sikkerhetsinnretninger, kontrollinnretninger og betjeningsinnretninger som kan brukes i eksplosjonsfarlig område

Nasjonal forskrift

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FOR-2017-11-29-1849)

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FOR-2017-11-29-1849)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Petroleumstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktiv 2013/53/EU
Fritidsfartøy og vannscootere

Nasjonalfagmyndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. (FOR-2016-01-15-35)

Ansvarlig tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet

Direktiv 94/62/EC
(Modifisert i direktiv 2005/20/EC)
Emballasje og emballasjeavfall

Nasjonal fagmyndighet

Klima- og miljødepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (FOR-2004-06-01-930)

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Direktiv 2014/32/EU
Heiser

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i bygget.

Direktiv 2008/57/EC
Samtrafikkevnen på fellesskapets jernbanesystem

Nasjonalfagmyndighet

Samferdselsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) (FOR-2010-06-16-820)

Ansvarlig tilsynsorgan

Statens jernbanetilsyn

Direktiv 2014/68/EU
Trykkpåkjent utstyr

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Petroleumstilsynet

Direktiv 2006/42/EC
(Modifisert i forordning (EC) nr. 596/2009, direktiv 2009/127/EC, forordning (EU) nr. 167/2013, direktiv 2014/33/EU)
Maskiner

Nasjonal fagmyndighet

Arbeids- og sosial-departementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Produktområde

Maskiner som brukes i arbeidslivet

Maskiner til privat bruk

Støy i omgivelsene fra maskiner til utendørs bruk

Nasjonal forskrift

Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)

Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)

Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Miljødirektoratet

Direktiv 98/79/EC
Forordning (EU) 2917/746 *
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

Nasjonal fagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25. Endringer trer i kraft 7. juni 2000.

Ansvarlig tilsynsorgan

Helsedirektoratet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(* Forordningen trådte i kraft fra 25. mai 2017. Deretter er det en overgangsperiode på 5 år før full anvendelse.)

Direktiv 2014/53/EU
Radio- og teleterminalutstyr

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr (FOR-2016-04-15-377)

Ansvarlig tilsynsorgan

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Forordning (EU) 2016/424
Taubaneanlegg til persontransport

Nasjonalfagmyndighet

Samferdselsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om taubaner (FOR-2017-06-21-906)

Ansvarlig tilsynsorgan

Statens jernbanetilsyn

Direktiv 2014/32/EU
Måleinstrumenter

Nasjonalfagmyndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om målenheter og måling (FOR-2007-12-20-1723)

Forskrift om krav til avgassmålere (FOR-2007-12-21-1744)

Ansvarlig tilsynsorgan

Justervesenet

Direktiv 2013/29/EC
Pyrotekniske artikler
 

Nasjonalfagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om pyrotekniske artikler (FOR-2013-10-03-1199)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


Forordning (EC) nr. 1221/2009

Miljøstyringssystem (EMAS)

Nasjonalfagmyndighet

Klima- og miljødepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)  (FOR-2004-06-01-931)

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Direktiv 2000/14/EC
Støy fra utstyr til utendørs bruk

Nasjonalfagmyndighet

Klima- og miljødepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidstilsynet

Direktiv 2011/65/EU
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

Nasjonalfagmyndighet

Klima- og miljødepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (FOR-2004-06-01-922)

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Direktiv 2014/90/EU
Skipsutstyr *

Nasjonalfagmyndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om skipsutstyr (FOR-2016-08-30-1042)

Ansvarlig tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet

(* merk at produkter iht. dette direktivet skal merkes med et eget "rattmerke")

Forordning (EC) 765/2008
New legislative framework (NLF)

Direktiv 93/68/EEC
Tilleggsdirektiv vedrørende CE-merking 

 

(Denne oversikt er faglig oppdatert per juli 2019. Datoen nedenfor viser når ev. skrivefeil etc er endret.)

Sist oppdatert: 2021-05-25