Dødt tre i ørkenlandskap
Foto: Unsplash

Trenger vi internasjonale standarder for økologisk restaurering?

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vurderer å starte nye standardiseringsprosjekter innenfor fagområdet økologisk restaurering. Økologisk restaurering er tiltak som gjennoppretter naturlige prosesser og dermed gjenskaper tidligere økologiske forhold.

Økologisk restaurering bidrar til å beskytte biologisk mangfold, forbedre menneskers helse og levevilkår, øke mat- og vannsikkerheten, redusere og dempe effektene av klimaendringer. Standardene vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Særlig mål 15 «Livet på land» som særlig retter seg spesielt mot restaurering av ferskvannsøkosystemer.

Økologisk restaurering etter standardene skal engasjere samfunn, forskere, beslutningstakere og landforvaltere til å reparere økologiske skader og gjenoppbygge et sunnere forhold mellom mennesker og resten av naturen. 

Vår eksistens er avhengig av de ressurser vi får fra naturen. Disse naturlige varer og tjenester kaller vi økosystemtjenester. Vårt økologiske fotavtrykk har utvidet seg til grensene for bærekraft, og truer stadig flere menneskers eksistens. Økologisk restaurering er ikke lenger valgfritt. I tillegg til andre tiltak for å være mer bærekraftige må vi også reparere planeten vår.

Om komiteen

Det er Kina som foreslår dette standardiseringsområdet i ISO. De mener det er behov for å utvikle et robust standardisert rammeverk for å sikre kvaliteten og suksessraten for slike prosjekter. 

Standardiseringen vil omfatte individuelle generiske stander for standarder for:

  • terminologi innen fagområdet økologisk restaurering
  • bestemmelse av forringet økosystem
  • utvikling av referansemodeller
  • konseptuell- og teknisk planlegging
  • implementering
  • overvåking, evaluering og rapportutarbeidelse

Videre i arbeidsprogrammet vil en ta for seg spesifikke økosystemtyper. I første omgang vil det være restaurering av ferskvannssystemer blant annet elver, innsjøer og våtmarksområder. Arbeidet vil også omfatte anbefalinger og prinsipper for å styre økologisk restaurering i storskala-prosjekter. Dette kan dreie seg om landskaps- eller regionskala.

Arbeidet vil ligge opp mot andre arbeider i ISO for eksempel den nyetablerte tekniske komiteen ISO/TC 331, Biologisk mangfold. 

Si din mening

Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO og inviterer nå norske aktører i hele verdikjeden til å komme med innspill. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Hanne Wells innen 16. desember.  

Sist oppdatert: 2020-12-02