Bie på fruktblomst
Foto: Janosch Diggelman/ Unsplash

Er det behov for ISO-standarder for biologisk mangfold?

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har startet en ny komite for å utvikle standarder innenfor dette området. Nå undersøker vi om det er interesse for dette arbeidet i Norge

Bevaring, reparering og bærekraftig utnyttelse av naturresursene er helt nødvendig for vår eksistens. Og nettopp det er bakgrunnen for at den franske standardiseringsorganisasjonen (AFNOR) tok initiativ i ISO til å starte et større arbeid med å utvikle helhetlige og globale standarder for biodiversitet. 

Målet er å utvikle felles verktøy og metoder som deler god praksis og felles terminologi innenfor området biologisk mangfold.

Om prosjektet

Biologisk mangfold, eller biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Dette inkluderer genetisk diversitet innen arter og mellom arter, og deres forekomst i et mangfold av økosystemer.

Standardisering innen biologisk mangfold med en global tilnærming, retter seg mot alle relevante interessenter inkludert offentlig, næringsliv og forbruker.

Arbeidet skal bidra til å styrke deres bidrag til bærekraftig utvikling. Arbeidet vil omfatte et helhetlig perspektiv og utvikling av krav, prinsipper, rammeverk, veiledning og støtteverktøy. Arbeidet vil også omfatte regional tilnærming, case-studier av spesifikke økosystemer, retningslinjer for spesifikke biologisk mangfoldsspørsmål, datainnsamling og deling av biomangold-data.

Standardiseringsarbeidet skal direkte understøtte flere av FNs bærekraftsmål. Dette omfatter særlig bærekraftsmål 13, 14 og 15: «Stoppe klimaendringene», «Liv under vann» og «Liv på land».

Arbeidet skal ikke omfatte standardisering av test- og målemetoder for økologisk kvalitet på vann, luft, jord og marint miljø. 

Interessert i å delta?

Standard Norge undersøker interessen for dette standardiseringsarbeidet i Norge. Dersom det er norsk interesse, vil Standard Norge opprette en nasjonal speilkomité og sende norske eksperter til å delta i det internasjonale arbeidet. Har du og/eller din virksomhet innspill eller spørsmål om dette arbeidet, ønsker vi å høre fra deg. 

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Hilde Aarefjord.

Sist oppdatert: 2021-12-09