Fire søppeldunker til resirkulering

Revisjon av standarden for avfallskontrakter, NS 9430

Standarden NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall har vært i bruk siden 2002. Standarden ble sist revidert i 2013. Ved årsskiftet 2017/2018 var standarden ute på aktualitetsundersøkelse. Resultatet ble at standarden nå skal revideres.

NS 9430 har som formål å regulere kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling og transport av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste periodisk innsamling og transport av avfall, og de leverandører som påtar seg slike oppdrag.

Anbefalt i lovverket

Standarden er i tillegg et hensiktsmessig verktøy for arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere. Forskrift om offentlige anskaffelser anbefaler at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. NS 9430 er utarbeidet nettopp med tanke på å være en slik standard.

Ny revisjon har startet

Aktualitetsundersøkelsen medførte en anbefaling om standarden bør revideres. På et møte med aktører fra bransjen ble følgende punkter/mangler fremsatt som begrunnelse for revisjonen:

  • Usikkert om NS 9430 er harmonisert opp mot forskrifter om offentlige anskaffelser
  • Tar ikke hensyn til regelverket for personvern (EUs personvernforordning)
  • Krav til språkopplæring/språkkrav (jf. en europeisk nivåskala for språkforståelse)
  • Oppdatering av HMS-krav
  • Krav til avfallsbehandling, eventuelt behov for egen standard for behandlingskontrakter på grunn av økende resirkulering
  • Behov for tosidighet i opsjoner og kontraktsavslutning, mulighet for at begge parter kan trekke seg fra kontrakten
  • Kravene til varigheten av kontrakten bør vurderes pga. rask teknologisk utvikling
  • Tvister, oppmannsbestemmelsen kan erstattes med pliktig rettsmekling etter reglene i tvisteloven
  • Krav i forbindelse med virksomhetsoverdragelse bør vurderes tatt inn

Det er nå opprettet en standardiseringskomité, SN/K 543 Avfallshåndtering, som skal revidere standarden. Deltakerne i komiteen representerer interkommunale selskaper, avfallsselskaper, renholdsverk, konsulenter, Maskinentreprenørenes forbund, Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet.

Mer informasjon

Lenke til gjendende utgaven av standarden kan du finne nedenfor.

Ønsker du å vite mer om dette arbeidet, kontakt prosjektleder Rolf Duus.

Sist oppdatert: 2018-12-06

NS 9430:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Blankett 9430:2013

eBlankett

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang