Et tre foran stabler med mynter

Bærekraftig finans og grønne fond

I dag finnes enkelte standarder for rapportering på bærekraftige investeringer, men det finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Dette ønsker standardiseringen nå å gjøre noe med.

Harmonisering med FNs bærekraftsmål
Det er nettopp foreslått et arbeid som vil bake bærekraftige vurderinger, miljø, samfunnshensyn og ledelsespraksis, også kalt ESG, inn i investeringsbeslutninger og andre finansielle betraktninger. Arbeidet skal til syvende og sist støtte det globale finanssystemet med å tilpasse seg møtet med de globale bærekraftsmål, slik disse kommer til uttrykk i FNs bærekraftsprogram, UNEP.

Guide i tråd med ESG-kriteriene
Forslaget omfatter å utarbeide en guide på bærekraftige finansieringsledelse. Guiden vil konsolidere konsepter relatert til bærekraftig finans, en felles terminologi og gi praktiske eksempler på hva bærekraftig finans(-ledelse) kan være.

Den skal gi eksempler på beste praksis, og også omfatte en veiledning på de ulike fremgangsmåter som finansinstitusjonene kan benytte for å vise at deres aktiviteter på området er i tråd med ESG-kriteriene og bærekraftsmålene.

Arbeidet vil også trekke veksler på allerede eksisterende standardiseringsarbeid, slik som miljøstyring, samfunnsansvar og finanstjenester for å nevne noen. Målet er å komplettere og styrke eksisterende ISO-aktiviteter og initiativ fra bransjen selv. 

Ønsket er å mobilisere finansbransjen slik at den kan dra fordel av grønne og bærekraftige initiativ, program og ambisjoner. Arbeidet vil legge til rette for og utformes slik at resultatet kan møte behovene hos ulike interessenter i den finansielle næringskjeden. Dette inkluderer investorer, fondsforvaltere og -eiere, pensjonsforvaltere, konsulenter, rådgivere og forbrukere.

Styrket troverdighet
Målet er å koordinere og forsterke det internasjonale arbeidet som allerede foregår i den globale finansnæringen, nasjonale myndigheter og finansinstitusjoner, og å støtte institusjonene i deres arbeid med å slutte seg til visjonen om en bærekraftig utvikling.

Det vil forsikre globale interessenter, brukere av finansprodukter og forbrukere om seriøsitet, og det vil styrke troverdigheten til finansnæringen og deres produkter.  

Prosjekt skal ta for seg områder som:

  • Aspekter ved ansvarlig investering (ESG-vurderinger)
  • Aspekter ved aktivt eierskap (UN Principles for responsible investment, PRI)
  • Aspekter ved investeringen som påvirker samfunnet
  • Grønn finansiering (finanssystemet lenket opp mot globale, grønne vurderinger)
  • Bærekraftige investeringer på sektornivå (investeringer i spesifikke prosjekt, sektorer eller kategorier: bærekraftig infrastruktur, smarte byer, naturalkapital og energieffektivitet)

Er dette av interesse for deg og din virksomhet?
Interesse for prosjektet kan meldes til prosjektleder Hege Thorkildsen, innen 10. august 2018.

Sist oppdatert: 2018-06-19