Mange mennesker om krysslegger hender

Seks år med samfunnsansvar - ISO 26000 - Hva nå?

I forbindelse med publiseringen av ISO 26000 i 2010 ble det etablert en styringsgruppe og et nettverk av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene (PPO) for å følge utviklingen og bruken av standarden. På bakgrunn av undersøkelser og funn i de årene standarden har eksistert, har det blitt initiert en rekke tiltak og aktiviteter og produsert eksempler som kan brukes til å illustrere utviklingen omkring samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

Økt utbredelse
PPO har siden publisering gjennomført årlige undersøkelser hos alle de nasjonale standardiseringsorganisasjonene for å få oversikt over de utfordringer det ligger i å bruke standarden verden rundt. Gjennom disse årlige undersøkelsene har man kunnet følge utvikling og trender på nasjonalt nivå.

Ett av de viktige utviklingstrekkene man har observert, er det økende antall land som har tatt standarden i bruk, fra 36 da standarden ble utgitt i 2011 til 82 i dag. Dette synliggjøres også ved at standarden oversette til stadig flere språk. Nå finnes den på til sammen 31 ulike hvorav norsk er ett av de.

Rapportering på samfunnsansvar og sammenheng med GRI
Organisasjonen Global Reporting Initiativ (GRI) har deltatt aktivt siden arbeidet med ISO 26000 startet opp. GRI har utviklet retningslinjer for rapportering på samfunnsansvar som knyttes sammen med prinsippene i ISO 26000. GRI og PPO-nettverket har på bakgrunn av dette utarbeidet et felles dokument som forklarer sammenhengen mellom ISO 26000 og GRI. Dokumentet kalles G4 og kan lastes ned gratis fra både ISOs og GRIs hjemmeside.

Knyttet til retningslinjer fra OECD
OECD fornyet i mai 2011 sine retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift til bruk for multinasjonale selskaper. PPO-nettverket har utarbeidet en guide som viser sammenhengen mellom OECDs retningslinjer og prinsippene i ISO 26000. Dokumentet viser likheter og forskjeller og er samtidig en praktisk tilnærming. Dokumentet er tilgjengelig på ISOs hjemmeside hvor det kan lastes ned gratis.

Bærekraftsmål
Det er utarbeidet en brosjyre som forklarer sammenhengen mellom FNs bærekraftsmål og ISO 26000. Brosjyren er tenkt som inspirasjon og støtte til organisasjoner som ønsker å oppnå disse globale målene. Brosjyren er tilgjengelig på ISOs hjemmeside og kan lastes ned gratis.

PPO har også utarbeidet flere presentasjoner, praktiske eksempler og case. Disse kan også lastes ned fra ISOs hjemmeside.

Andre leveranser som er knyttet opp mot ISO 26000
Det er utviklet en rekke standarder som enten anvender ISO 26000 direkte, eller som refererer til ISO 26000.

ISO 37101 Sustainable Communities (bærekraftige byer) ble publisert i 2016 og etablerer krav til et styringssystem for bærekraftig utvikling, blant annet i byer. Standardens sammenheng med ISO 26000 beskrives i et eget tillegg.

ISO 20400 Sustainable Procurement (bærekraftige innkjøp) er en veiledningsstandard som publiseres i løpet av 2017. Standarden er basert på ISO 26000 og er ment å hjelpe innkjøpsansvarlige med å ta samfunnsansvarlige valg ved innkjøp, men også å kreve samfunnsansvarlig opptreden gjennom hele verdikjeden.

ISO 27500 The human-centered organization – Rationale and general principles (støttende ledelse med mennesket i sentrum) beskriver verdier og holdninger som bidrar til at mennesket i organisasjonen settes i sentrum, som en motsetning til den rene prosessorienterte organisasjon. Den er beregnet på styrer og styremedlemmer og gir blant annet anvisning på nødvendig policy og beskriver det lønnsomme ved å ha en myk lederstil fremfor en hard tilnærming. Ett av prinsippene standarden viser til er samfunnsansvarlig opptreden i organisasjonsstyring, slik dette er beskrevet i ISO 26000.

NS-ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning gir anvisning på en serie tiltak som kan iverksettes for å unngå, oppdage og adressere korrupsjon. Systemet er utformet for å hjelpe organisasjoner med å implementere et antikorrupsjonssystem, eventuelt forsterke organisasjonens eksisterende kontrollmekanismer. ISO 37001 viser i introduksjonen blant annet til ISO 26000, som en styringsstandard med en helhetlig tilnærming.

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System gir et rammeverk for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen, minske risiko og i det store og hele forbedre arbeidsbetingelser for alle, noe som er et kjerneområde også i ISO 26000. Systemet kan integreres i allerede eksisterende helse- og sikkerhetsprogrammer. Standarden kan brukes av alle organisasjoner, både store og små, og vil antagelig være klar for publisering i slutten av 2017.

ISO Guide 82 som belyser bærekraftsproblematikken i standarder er utviklet for å adressere bærekraft og samfunnsansvar i alle standardene som utarbeides. Guiden gir veiledning til de ekspertene som deltar i standardiseringsarbeidet. Den beskriver hvordan man kan ta samfunnsansvar i betraktning under utarbeidelse, ved revisjon og alle andre utgivelser. Guiden ble publisert i mars 2014. ISO 26000s definisjon av «samfunnsansvar» og «interessenter» er fundamentet i guiden, som også referer til «kjerneområdene» og «temaene» i ISO 26000. 

Sist oppdatert: 2017-04-07

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-02) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang