Person som signerer en kontrakt

Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter på høring sommeren 2022

Målet med standarden er å styrke det kontraktsmessige grunnlaget for god og effektiv prosjektstyring ved store totalentrepriser. Standarden forventes å komme på høring sommeren 2022.

Standard Norge opprettet høsten 2019 en standardiseringskomité som skal lage en Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter. Ved etableringen av komiteen ble det fastsatt en arbeidsform hvor komiteen reiste bort på to-dagers møter. Dette viste seg å være svært effektivt for å komme fram til omforente løsninger. Målet var å ha standarden klar til fastsetting innen utgangen av 2021. Koronapandemien satte en stopper for de fysiske møtene, og dette har naturlig nok vært en ulempe for framdriften i arbeidet.

Selv uten pandemien, har trolig Standard Norge vært for optimistisk i opprinnelig framdriftsplan. En samlet bransje har ønsket at den nye kontrakten gjennomarbeides grundigere enn det som har vært gjort siden utarbeidelsen av NS 3430. Komiteen har ikke ansett det som et aktuelt alternativ å senke ambisjonene eller å gå gjennom forslaget til en ny standard med harelabb. Tross målrettet innsats fra komiteen har det vist seg mer tidkrevende enn ventet å spavende etablerte regler og systemer.

Slik situasjonen er nå, vil en Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter komme på høring sommeren 2022.

Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte prosjektleder Hilde Larmerud i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2021-08-05