Bygg under oppføring og byggekran

Forslag til ny Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny utbyggingsavtale mellom en kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 2. oktober 2021.

Standardisering av utbyggingsavtaler skal skje innenfor de rettslige rammer lovgivning og rettspraksis utgjør, og uten å komme i konflikt med den politiske skjønnsutøvelsen og myndighet som er lagt til kommunene etter plan- og bygningsloven.

Målet med Byggblankett 8447 er at den skal være et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler. Blanketten tar ikke sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler. Avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter. Blanketten skal likevel bidra til at de spørsmål utbyggingsavtaler ofte reiser, løftes frem og reguleres på hensiktsmessig måte.

Forslaget som nå er på høring, er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 367 Utbyggingsavtaler. Komiteen består av medlemmer fra Asker kommune, Boligprodusentenes forening, Deloitte Advokatfirma AS, Entra ASA, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Moss kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norske Boligbyggelag (NBBL), Norsk Eiendom, Norsk kommunalteknisk Forening og Oslo kommune.

Høring og videre framdrift

Byggblankett 8447 er på høring til 2. oktober 2021. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer til å bruke muligheten. Du kan laste ned høringsforslaget gratis og sende dine kommentarer elektronisk gjennom vårt høringssystem. Du kan finne dokumentet under «Standard på høring». Det eneste som kreves for å bruke høringssystemet er at du er registrert som bruker.

Alle kommentarer som kommer inn under høringsrunden, vil bli behandlet av standardiseringskomiteen. Etter at kommentarene er vurdert, og eventuelt tatt hensyn til, vil vi utgi Byggblankett 8447 som en elektronisk blankett.

Spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Marthe Hagberg dersom du har spørsmål til forslaget og høringen.

Sist oppdatert: 2021-08-27