Mann foreleser ved skjerm
Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge

Vil du utvikle standarder for robotteknologi?

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor robotteknologi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Den nye komiteen skal bidra til utviklingen av standarder i ISO/TC 299 Robotics.

Tid: 22. september kl. 1200 - 1500

Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A (reisebeskrivelse)

Bakgrunn

I flere tiår har robotikk vært en viktig del av produksjons- og industribedrifter, men de senere årene har interessen for bruk av robotteknologi økt kraftig også i andre sektorer, blant annet innenfor helse. 

Robotteknologi er i dag en plattform som mange tjenester baserer seg på, og teknologien muliggjør nye arbeidsmåter, tjenester og hjelp til mestring i hverdagslige situasjoner. Standardiserte test- og sikkerhetskrav og felles begrepsapparat bidrar til å skape gode strukturelle forhold og forutsigbarhet for alle involverte parter.

Deltakelse i det internasjonale arbeidet vil sikre at norske interesser blir ivaretatt og fremme markedsadgang for norske produsenter og utviklere. Standardene som utvikles vil bidra til å redusere uønsket variasjon og sikre trygge teknologiløsninger og anskaffelsesprosesser. 

Det første komitémøtet

Målet med møtet:

  • Etablere den norske komiteen og gjennomgå mandatet til den
  • Invitere til å delta i arbeidet – Nasjonalt eller internasjonalt

Tema for møtet:

  • Kort presentasjon av Standard Norge
  • Orientering om det internasjonale standardiseringsarbeidet for «Robotteknologi»
  • Mandat og sammensetning av den norske komiteen som er godkjent av sektorstyret IKT
  • Muligheter for å delta og påvirke dette viktige arbeidet og rammene for arbeid i komiteen
  • Møteplan for 2022/2023

Bli med i komiteen

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Lasse Mortensen.

De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt i arbeidet med utvikling av standarder på området gjennom den norske komiteen for robotteknologi. Det er også muligheter for deltakelse i de internasjonale arbeidsgruppene som skriver det faglige innholdet i standardene. Og vi bør også vurdere å foreslå nye prosjekter (standarder) på området som er viktig for Norge.

Sist oppdatert: 2022-09-02