Servere

Forslag om ny standardiseringskomité for forvaltning og bevaring av digitalt innhold

Standard Norges franske søsterorganisasjon AFNOR foreslår å opprette en ny europeisk standardiseringskomité med tittelen "Management and preservation of digital content", eller forvaltning og bevaring av digitalt innhold på norsk. Er dette av interesse for deg eller din virksomhet?

Den nye komiteen vil arbeide med standardisering av prosesser innenfor langsiktig, digital bevaring av innhold, herunder alle funksjonelle, operative og tekniske aspekter. Les mer om prosjektforslaget og se en presentasjon fra AFNOR (ekstern lenke til tekst på engelsk).

Dette omfatter

 • kvalitetskontroll og opprettholdelse av integritet
 • prosedyrer for implementering, kontroll og kvalitet for digital bevaring av innhold
 • vedlikehold av kvalitet og integritet gjennom innholdets livsløp ved informasjonsutveksling mellom systemer
 • prosedyrer og prosesser som understøtter juridisk gyldighet og/eller integritet og sikkerhet
 • gjenfinning av og tilgang til innhold innenfor GDPR-rammeverket.

Forslaget inneholder derimot ikke:

 • Standardisering av elektronisk signatur (CEN/TC 224 og ETSI/TC ESI)
 • Sektorspesifikk anvendelse som allerede dekkes av andre tekniske komiteer: bevaring av digital kinofilm (CEN/TC 457), langsiktig arkivering og gjenfinning av digitale tekniske produktdata (ASD-STAN/D 7/WG 1 aerospace LOTAR), cyber-sikkerhet og datavern (CEN-CLC/JTC 13).

Digital bevaring

Elektronisk arkivering av innhold, som omhandler langsiktig bevaring og forvaltning av digitale dokumenter og data, er svært relevant for alle organisasjoner, uavhengig av type. Digital bevaring gjør at organisasjoner har kontroll på eget innhold og selv kan avgjøre hva som er riktig grad av konfidensialitet, og hvordan innholdet dermed bør bevares. Dette inkluderer et angitt tidsrom for bevaringen av databehandlingen. I tillegg har de selv oversikt over hvor innholdet oppbevares fysisk. Digital bevaring gjør også organisasjonene i stand til å identifisere og beskytte det de har av konfidensiell og strategisk informasjon.

Prosessen for langsiktig bevaring og forvaltning av digitalt innhold begynner allerede ved utarbeidelsen av innholdet og gjør organisasjoner bedre i stand til å benytte innholdet slik de har behov for, gjennom innholdets livsløp. Bevaring omfatter alle midler som er innført for å oppbevare, sikre, gjenopprette, spore, overføre og til slutt avhende og destruere arkivert digitalt innhold. Elektronisk arkivering omfatter derfor alle tiltak, verktøy og metoder som er innført for å samle inn, identifisere, velge, klassifisere, bevare og slette elektronisk innhold på en sikker måte, med sikte på å bruke og tilgjengeliggjøre innholdet over tid, enten som bevis eller for informasjonsformål.

Hvor lenge innholdet bevares, avhenger av innholdets verdi som bevis, og det vanligste er på mellomlang eller lang sikt. Interoperabilitet er en annen viktig og nødvendig egenskap ved digital bevaring. De ulike teknologiske løsningene må være interoperatible med bruk av datautvekslingsprotokoller som muliggjør deling og distribusjon av data. Interoperabilitet gir også brukerne muligheter og skaper sunn konkurranse mellom leverandører.

Kobling til europeisk regelverk

Arbeidsprogrammet til den foreslåtte komiteen handler om å utarbeide europeiske standarder knyttet opp mot EU-regelverk (GDPR og eIDAS). Standardene vil supplere de som allerede er utarbeidet eller er under arbeid i ISO (TC 42, 171), CEN (TC 224), CENELEC (CEN/CLC JTC 13) og ETSI (TC ESI). Det første prosjektet vil omfatte spesifikasjoner for utforming og drift av et informasjonssystem for bevaring av elektronisk informasjon.

Foreslått arbeidsprogram

Det innledende arbeidsprogrammet vil også dekke følgende tema:

 • Logiske aspekter ved lagring og bevaring (bevaring på kort og lang sikt)
 • Filformater
 • Funksjonalitet og arkitektur for dokumenthåndteringssystemer (EDMS)
 • Evaluering og kvalifisering av EDMS
 • Arbeidsflyt
 • Krav til informasjonsekthet
 • Digital lagring

Hva mener norske interessenter?

Forslaget om å opprette denne nye standardiseringskomiteen er nå ute på høring, og alle medlemslandene i CEN har er invitert til å gi tilbakemelding. Hvis det blir godkjent, vil prosjektet bli startet opp og Frankrike vil få sekretariatet.

Standard Norge ønsker å kartlegge interessen i det norske markedet for at en slik ny standardiseringskomité blir opprettet. Hvis interessen tilsier det, kan det bli aktuelt å opprette en nasjonal speilkomité for å følge opp det europeiske arbeidet og ivareta norske interesser. Det vil blant annet være denne speilkomiteens ansvar å enes om norsk stemme i CEN-komiteens avstemminger og oppnevne eksperter og delegater som deltar på europeisk plan.

Vi ber om tilbakemelding på følgende:

 1. Ser vi i Norge behov for en slik standardiseringskomité som det her foreslås? (Hvorfor, ev. hvorfor ikke? Vil noe ved forslaget eventuelt stride mot norsk regelverk? Her kan eventuelle kommentarer eller innvendinger til prosjektforslaget spilles inn.)
 2. Bør vi i Norge delta aktivt (dvs. oppnevne nasjonale eksperter) i dette arbeidet?
 3. Er det ønskelig å opprette en nasjonal speilkomité for å følge opp CEN-arbeidet?
 4. Hvilke aktører kan tenke seg å delta i og eventuelt bidra til finansieringen av en slik nasjonal komité?

På grunnlag av tilbakemeldingene vi får fra markedet, kan det bli aktuelt å avholde et informasjonsmøte om prosjektet for nærmere avklaring av norsk deltakelse og eventuell finansiering.

Vi ønsker tilbakemelding på dette forslaget og spørsmålene over, innen 12. november. Tilbakemeldinger kan sendes på e-post til prosjektleder Kari S. Borgos.

Sist oppdatert: 2020-10-21