Hender ved laptop skriver binær kode for sikkerhet

Cybersikkerhet og personvern i krisetider – er truslene de samme?

Mange av truslene som har blitt rapportert under koronapandemien, er de samme som før, men det rapporteres om flere digitale angrep som er mer målrettede og avanserte. Vi kjenner noen av utfordringene, men hva er løsningene, har vi verktøykassen og hvem kan bidra? Standard Norge inviterte til frokostmøte 27. oktober om informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, og her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

Et trygt digitalt samfunn innebærer at vi må drive forebyggende arbeid mot digitale hendelser som truer sentrale samfunnsfunksjoner og verdiskapingen i Norge. Et lite land som Norge kan derimot ikke løse slike utfordringer alene. Cybersikkerhet i praksis innebærer behov for tversektorielt samarbeid, også over landegrensene. Et eksempel er internasjonalt samarbeid for læring og utveksling av erfaringer som vil bidra til et sikrere og mer robust digitalt samfunn. Standardiseringen er en arena for å få til slikt samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Cybertrusler utgjør en stor risiko for mange virksomheter. Å sikre verdier, leveranser og informasjon, og samtidig ivareta krav til personvernet stiller store krav til robuste IKT-systemer. Alle virksomheter må starte i riktig ende med å demme opp for mulige cyberangrep ved å innføre tiltak for sikring, måling og forbedring.

Undersøkelser viser at vi har store nasjonale utfordringer med tanke på å utdanne og rekruttere tilstrekkelig antall eksperter på IT-sikkerhet. Norge har i den sammenheng tatt initiativ til et nytt prosjekt med «Cyber training and education» i ISO for å styrke utdanning av ulike fagpersoner som kan bidra til å tette gapet.

Når det blir utarbeidet standarder vil kravene, som bygger på beste praksis bli samlet, nedfelt og gjort tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet, forutsigbarhet og redusert risiko.

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon som Standard Norges arbeid med cybersikkerhet, kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2020-10-28