Verdens standardiseringsdag: Standarder skal bidra til økt IT-sikkerhet og personvern

Norge skal digitaliseres, men det er fortsatt en rekke hindre for digital verdiskaping. Sikkerhet, personvern og tillit til IT-systemene er en fundamental forutsetning for å lykkes med ambisjonene, og der er vi ikke i mål. Ikke minst mangler det en del standarder som bidrar til sikre og trygge digitaliseringsprosesser. På Verdens standardiseringsdag, 14. oktober, lanseres et eget nasjonalt program for dette.

Tre personer foran en pc

Økt IT-sikkerhet er viktig for alle databrukere (foto: Nicolas Tourrenc)

Nå ber en rekke sentrale aktører Standard Norge om å ta initiativ til økt satsing på standardisering innenfor IT-sikkerhet og personvern. Det er Finans Norge, Bankenes Standardiseringskontor (BSK), bankID, FinansCert, Datatilsynet, Abelia, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Virke og IKT Norge som står bak initiativet, og Standard Norges sektorstyre for IKT har gitt sin tilslutning.  De ønsker at Standard Norge som uavhengige standardiseringsorganisasjon og aktivt medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO leder arbeidet.

- Dette er veldig spennende for oss, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus. Vi kan tilby en nøytral arena for både myndigheter, interesseorganisasjoner og næringsliv og en arena for internasjonal påvirkning. Vi har dessuten lang erfaring og gode rutiner for utvikling og vedlikehold av standarder. Spesielt flott er det å lansere dette programmet i dag på Verdens Standardiseringsdag, en dag som markeres av standardiseringsmiljøer verden over, sier Mehus.

Målet for satsingen er blant annet å videreutvikle Norges posisjon som ledende innenfor utvikling og bruk av digitale løsninger, økt norsk innflytelse i internasjonalt standardiseringsarbeid og posisjonere Standard Norge som hovedarena for tverrfaglig samarbeid innenfor IT-sikkerhet og personvern i Norge. Mange opererer i internasjonale markeder, og det er viktig at brukerne har tillit til at systemene ivaretar krav til sikkerhet og personvern verden over.

- Vi mener bruk av gode standarder vil bli enda viktigere for regelverksetterlevelse og personvern i fremtiden, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. I dag jobber en rekke ulike sektorer med informasjonssikkerhet hver for seg, og det kan være svært forvirrende for de som skal følge standardene å forholde seg til de ulike regelsettene, fortsetter Thon. Det benyttes også en rekke ulike tekniske løsninger i arbeidet, og utformingen av disse har betydning for hvordan brukerens personvern ivaretas. Vi synes derfor det er flott at Standard Norge i dag lanserer et nytt nasjonalt program for standardisering innenfor IT-sikkerhet og personvern, og har stor tro på at dette blir en suksess, avslutter Thon.

- Bruk av standarder for informasjonssikkerhet, som f eks ISO/ IEC 27000 – familien effektiviserer arbeidet med informasjonssikkerhet, det gir retningslinjer å jobbe etter for virksomhetene som er innenfor beste praksis, og gir kunder og myndigheter et verktøy for å se og vurdere sikkerheten i virksomheten. I Nasjonal Sikkerhetsmåned setter NorSIS fokus på den ansattes kunnskap og bevisstgjøring om informasjonssikkerhet. Dette gjør den ansatte i bedre stand til å bidra til digital omdømmebygging, sier konst. adm. dir. i NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring), Tone H. Bakås.

Denne saken er i anledning Verdens Standardiseringdag, sendt ut som pressemelding.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge, tlf. 470 15 702
Lars Erik Fjørtoft, daglig leder Bankenes Standardiseringskontor (BSK),  tlf. 974 74 469
Marit Sæter, kommunikasjonssjef Standard Norge, tlf. 970 27 956
Lars Erik Jensen, prosjektleder Standard Norge, tlf. 926 60 390

Fakta:

Verdens standardiseringsdag 14. oktober
Dagen markeres hvert år i standardiseringsmiljøer verden over. Den markerer noe som er viktig både for næringsliv, samfunnsliv og forbrukere. Verdens standardiseringsdag skal synliggjøre at vi alle er en del av en større sammenheng. Standarder og standardiseringsarbeid gjør det mulig å komme fram til felles løsninger som er til beste for alle uavhengig av landegrenser. Et moderne samfunn kan ikke fungere uten standarder. De er nødvendige for effektiv produksjon, reduksjon av tekniske handelshindre og for å oppnå sikkerhet og forutsigbarhet for enkeltindivider og samfunnet.

Det er de tre internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO, IEC og ITU som står bak markeringen av Verdens Standardiseringsdag (World Standards Day). Standard Norge, som Norges medlem i ISO, ønsker å gjøre denne dagen bedre kjent også her i landet.

I en stadig mer internasjonal verden er standarder et viktig verktøy som kan bidra til positive endringer knyttet til å åpne opp globale markeder, skape næringsmuligheter og økonomisk vekst, og redusere og tilpasse seg klimaendringene. Internasjonale standarder representerer en konsensusbasert oppfatning blant verdens ledende eksperter på områder som spenner fra energiproduksjon og energieffektivitet til transport, styringssystemer, helse, sikkerhet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Sist oppdatert: 2015-01-22