Om å snu elvene

Jeg er på møte i Japan. Arbeidsgruppelederen for aktiviteten jeg deltar i, Helseinformatikk – Arkitektur, rammeverk og modeller, hadde hatt en natt med tid til overs for alt annet enn søvn. Da hadde han hørt på musikk han ikke hadde fått med seg på ei stund. En av de låtene han hadde på telefonen var Elvis Costello «The River in Reverse».

Når han åpnet møtet, etter en sesjon med hilsninger fra det japanske vertskapet, tok han fatt i at både vertskap og komitelederen pekte på at det må til noen alvorlige endringer. Tiden er knapp, menneskelige ressurser for standardisering mangler og det er ingen hensikt at mange organisasjoner ikke klarer å komme fram til løsninger sammen.

Nye utfordringer krever nye/andre tiltak
I land som Japan er befolkningen dramatisk aldrende. Mye ressurser må settes i å løse omsorgsoppgaver, teknisk, semantisk og organisatorisk. Livsstilssykdommer er vesentlig for flere samfunn. Løsninger som knapt fantes for få år siden blir hovedstrømningene. Forebygging og folkehelse er nødvendig, og samarbeid i behandlingsforløp, mellom land og ikke minst mellom ulike typer ekspertise, får økt vekt.

Standardiseringskomiteen for helseinformatikk innser at mye må legges om. Et av «elvesnuingsprosjektene» blir å basere seg på standarder, ikke minst grunnstandarder som virker andre steder. IT-sikkerhet, telekommunikasjon og lagring av data kan være områder for å dele kunnskap. Enda viktigere er det at samarbeidet mellom standardiseringsorganisasjonene finner en form. ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, vil bruke mer tid på å lage gode rammer for standarder og mindre på «omstempling» av andres arbeid.

Slik kan vi kanskje si at forslaget til arbeid med å utrede om ISO-standarder kan gjøres fritt tilgjengelige for lavere- og middels inntektsland (LMIC) fikk et godt resultat. En trenger ikke å gjøre standarder som allerede er gratis tilgjengelig til ISO-standarder (som ikke er gratis tilgjengelige), men heller ha en anbefalingsordning. (kan det sløyfes?)

Reversing the river
Utdrag fra www.chicagotribune.com

Nettartikkelen fra Chicago Tribune om Reversing the rinver.

Arbeidsgruppelederen holdt på bakgrunn av Elvis Costellos inspirasjon et flammende innlegg om «Reversing the River». En smule forvrenging av den egentlige tittelen på sangen var interessant. Begrepet «Reversing the River» er ikke minst kjent fra et svært stort folkehelseprosjekt. I Chicago hadde en problemer med at Chicagoelven førte all slags kloakk ut i Lake Michigan, byens drikkevann. Vannbårne sykdommer, ikke minst kolera, fulgte med sambruket av vannet. Første snuforsøk var i 1871, Svikt i pumpestasjoner og en for liten løsning krevde større innsats. Åtte år og 8 500 mann, og i 1900 gikk elven sydover gjennom en 4 ½ mil lang kanal. Kolerahyppigheten sank, mens den heldigvis ikke økte nedstrøms langs Des Plainselva. Noen ganger - ved storflom og mye nedbør - kom tilbakeslagene, men alt i alt var dette et av eksempel på den store omveltningen. Utviklingen av nytt utstyr bl.a. for å flytte masse, fikk stor betydning da en seinere bygde Panamakanalen.

Lenke til saken i Chicago Tribune.

Fordeler/muligheter på helseområdet
Vi kan oppnå mye ved å sette oss store mål,

  • gjøre framskritt for folkehelsen, når gode krefter fra mange fagområder virker sammen,
  • ta inn over oss at behovene er store og at det er nødvendig med en vesentlig omlegging av leveringen av hva vi skal ha fra helse- og omsorgssektoren,
  • arbeide for at det fortsatt skal være minst mulig begrepsforvirring, (Et halvt hundre definisjoner av begrep som «elektronisk helsejournal» er knapt til hjelp)
  • vurdere hvordan ny masseutbredt teknologi som mobiltelefoner og lesebrett vil lette kommunikasjon med de som har behov for helsetjenester,
  • vurdere hvordan ulike typer personlig helseutstyr kan bidra til at den enkelte både får noen å samarbeide med og kan ta bedre vare på egen helse.

Skal vi snu elver må vi regne med at gjenstridig masse må flyttes og at tilbakeslagene kommer, men det er på tide å komme i gang.

Skrevet av Knut Lindelien, Standard Norge
Delegat ved møtet i ISO/TC 215 Health Informatics Karuizawa, Japan

Sist oppdatert: 2014-06-05