Tre kolleger i møte

Norsk Standard for faglig oppdatering av vernepleiere – nytt standardiseringsprosjekt

Standard Norge starter nå utviklingen av en Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av vernepleiere. Vi inviterer fagpersoner til å delta.

Den nye komiteen vil ha sitt første møte 15. februar 2023 og starter da arbeidet med å utvikle en ny Norsk Standard som beskriver krav til faglig oppdatering av autoriserte vernepleiere. Standarden skal blant annet bidra til bedre faglig kvalitet på tjenestene og bedre pasientsikkerhet. 

Eksempler på aktuelle virksomheter til dette arbeidet er helseforetak, kommuner, myndigheter, organisasjoner og forskning/akademia. 

Bakgrunn 

Våren 2021 ble Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten utgitt. Standarden NS 6510 angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. I tillegg angir den krav til metoder for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleierne. Standarden for faglig oppdatering av sykepleiere har blitt godt mottatt av blant annet Norsk Sykepleierforbund som mener at den bør bli en nasjonal retningslinje.  

Tilsvarende standarder er relevant for flere typer helsepersonell og NS 6510 har dannet mal for en standard for faglig oppdatering av helsefagarbeidere som forventes utgitt første kvartal 2023.  

Komiteens mandat:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard med krav til faglig oppdatering av autoriserte vernepleiere. Hensikten med standarden er å bidra til:

  • Bedre pasientsikkerheten  
  • Øke mestringsopplevelsen og rolleklarhet hos vernepleiere  
  • Fremme gode holdninger om kvalitet og trygghet i arbeidet 
  • Gi bedre faglig kvalitet på helse- og omsorgstjenestene
  •  Tilrettelegge for innovasjon og bruk av ny teknologi  

På bakgrunn av regelverk og ulike kunnskapskilder skal komiteen utvikle følgende standarddokumenter:  

  • Krav til utvalgt kompetanse autoriserte vernepleiere systematisk skal   vedlikeholde  
  • Krav til hvordan kompetansen skal sikres ved systematisk kompetanseoppdatering  

Komiteen skal også:  

  • Vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden  
  • Foreslå hvordan utdanningsinstitusjoner kan ta i bruk standarden ved utdannelse av vernepleiere  
  • Foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle helseinstitusjoner i Norge  

Standarden forventes å være ferdig innen januar 2025 

Vil du delta? 

Komiteen har sitt første møte onsdag 15. februar fra 12.00 - 15.00. Møtet vil holdes som et hybridmøte med mulighet for å delta både digitalt (lenke til møtet sendes etter påmelding) eller i Standard Norges lokaler i Oslo. Frist for påmelding er 8. februar.

Komiteen vil møtes cirka hver sjette uke fram til et høringsutkast er klart. Komitémedlemmer må forvente arbeid mellom møtene. 

Kontakt Standard Norge ved prosjektleder Helena Brunskog dersom du vil melde din interesse eller ønsker mer informasjon. 

Sist oppdatert: 2022-12-20