Ansatte på sykehus i møte
Foto: Istock

Vil du utvikle internasjonale standarder for å håndtere framtidige pandemier?

Det utvikles nå internasjonale standarder som skal bidra til bedre kontroll og håndtering av framtidige pandemier. Standard Norge inviterer norske virksomheter til å bidra til at de blir tilpasset norske behov.

Helse- og omsorgstjenesten har stått i betydelige utfordringer i en årrekke. Eksempler på utfordringer er begrensede økonomiske ressurser, mangel på helsepersonell og helsetjenester til en stadig mer aldrende befolkning. Dette er utfordringer som gjelder virksomheter i hele verden. Koronapandemien har vist et behov for bedre beredskap og koordinering av tjenester. 

Standard Norge etablerer nå en speilkomité som skal følge arbeidet som gjøres i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 304 Healthcare Organization Management. ISO/TC 304 utvikler standarder innenfor følgende områder:

 • Ledelse av virksomheter innenfor helse og omsorg
 • Anbefalinger og krav til bemanning, infeksjonskontroll, pandemikontroll og hygiene.

Arbeidet er organisert i fire arbeidsgrupper (Working Group/ WG):

 • WG 2: Patient centered staffing
 • WG 3: Infection prevention management
 • WG 4: Pandemic preparation and responses
 • WG 5: Healthcare quality management

Les mer om ISO/TC 304 Healthcare organization management

Inviterer norske fagmiljøer

Arbeidet ledes av den amerikanske standardiseringsorganisasjonen ANSI og flere land deltar aktivt i komiteen, blant annet Sverige, Finland, Storbritannia, Nederland, Italia, Sveits, Argentina og Kina. 

Norge er i dag kun observatør i dette arbeidet. Standard Norge inviterer nå norske fagmiljøer til å engasjere seg. 

Deltakelse i arbeidet skal bidra til:

 • Bedre folkehelse
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Bedre risikostyring
 • Økt pasienttilfredshet
 • Deling av beste praksis på nasjonalt og globalt nivå

Komiteens mandat

Den norske speilkomiteen vil ha følgende mandat:

 • Følge arbeidet i ISO/TC 304 og støtte de norske deltakerne i de internasjonale komiteene og arbeidsgruppene. 
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 304, derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter
 • Utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk. 
 • Vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • Bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

Er du interessert?

Komiteen har første møte torsdag 2. september fra kl. 09.00–12.00. Møtet vil bli arrangert digitalt (Teams). Frist for påmelding er 30. august 2021. Komiteen vil møtes 3-4 ganger per år.

Eksempler på virksomheter som er aktuelle for deltakelse i komiteen er helseforetak, kommuner, myndigheter, organisasjoner og forskning/akademia.

Kontakt Standard Norges prosjektleder Marit Kveine Nygren dersom dette er av interesse og/eller du ønsker mer informasjon.

Sist oppdatert: 2021-11-02