Grønt skoglandskap

Årets julegave fra Standard Norge går til miljøorganisasjonen Sabima

Standard Norge gir årets julegave til miljøorganisasjonen Sabima som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Tap av naturmangfold og biologisk mangfold er en akutt utfordring for livet på kloden. Naturmangfold er grunnlaget for vår eksistens og alt for mange tar det for gitt, særlig her i Norge med så mye natur.

Sabima jobber med å spre kunnskap om økologiske sammenhenger og å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Det gjør organisasjonen ved å øke omfanget og kvaliteten av naturkartleggingen som gjøres av frivillige i hele landet.

Med denne gaven ønsker Standard Norge å tydeliggjøre hvor viktig miljøsaken er, og at dette er et område vi vil jobbe målrettet med i tiden framover. Arbeidet med biologisk mangfold understøtter flere av FNs bærekraftsmål, særlig 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv under vann og 15 Liv på land.

En stor takk fra Sabima til Standard Norge

Etter at Sabimas generalsekretær Christian Steel fikk vite at organisasjonen får en raus julegave fra Standard Norge, løp han ut i nærskogen for å spille inn en hilsen. Hans hilsen kan du se her:

Lyst til å delta i internasjonal standardisering knyttet til biologisk mangfold?

Globalt foregår det et viktig arbeid i ISO/TC 331 som går ut på å utarbeide helhetlige og globale standarder for biologisk mangfold. Målet er å lage felles verktøy og metoder som deler god praksis og felles terminologi på området. I tillegg vil de globale standardene for sirkulær økonomi som er under utvikling, bidra vesentlig til å stanse tapet av naturmangfold. Les mer om det internasjonale standardiseringsarbeidet knyttet til biologisk mangfold og meld din interesse om du ønsker å delta.

Nasjonalt har Standard Norge blant annet utviklet Norsk Standard NS 9452 Innsamling av miljødata – Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø. Standarden gir oversikt over hvilke aktiviteter som truer enkeltarter og deres leveområder. Les mer om denne standarden og det nasjonale standardiseringsarbeidet knyttet til biologisk mangfold.

Les mer om Sabima, mottakeren av julegaven fra Standard Norge.

Sist oppdatert: 2021-12-10