Oppdrettsanlegg
Foto: Adobe Stock

Økt satsing innen fiskeri og havbruk

Standard Norge øker nå innsatsen på en rekke områder innen fiskeri og havbruk både nasjonalt og internasjonalt og tar sikte på utvikling av et nasjonalt veikart for standardisering allerede i 2021.

Målsettingen er at arbeidet skal forenkle og effektivisere internasjonal handel med fisk, fiskeprodukter og utstyr til fiskeri og havbruk. Fiskeri- og havbruksnæringen er i ferd med å bli en moden næring også internasjonalt. En økt satsing på standarder for en mer bærekraftig utvikling vil gi konkurransefortrinn med markedstilgang og omdømme, både for sjømat, utstyr og teknologi brukt i næringen.

Ny internasjonal standard for klimaavtrykk for sjømat

Den nye standarden for klimaspor for sjømat; ISO 22948 Carbon footprint for seafood — Product category rules (CFP–PCR) for finfish, spesifiserer krav for beregning av klimaspor for sjømat.

Inger Jakobsen

Inger Jakobsen, leder for forretningsutvikling for Fisk og havbruk i Standard Norge, sitter tett på standardiseringsarbeidet både i Norge og internasjonalt og kan fortelle om mange store nyheter i 2021.

- Standarden gjør det enklere for forbrukere og innkjøpere å velge klimavennlig sjømat, sier Jakobsen. - Standarden omhandler verdikjedene og kan benyttes av produsenter innenfor fiskeri, akvakultur og fôrprodusenter. Denne standarden gir sjømatprodusenter et vesentlig konkurransetrinn. 

ISO 22948 beskriver produktkategorireglene (PCR) for beregning og kommunikasjon av karbonavtrykk av sjømat etter standarden ISO 14067: 2018, klimagasser - karbonavtrykk av produkter - krav og retningslinjer for kvantifisering. Sammen gir disse en metode for å beregne klimapåvirkningen til sjømat, noe som kan formidles til profesjonelle innkjøpere og forbrukere. 

- Det at alle land bruker denne standarden, bidrar til redusert energiforbruk og forbedret samlet klimapåvirkning til sjømatnæringen, samtidig som den sikrer at forbrukere kan velge produkter basert på klimapåvirkning. Bruk av standarden vil også bidra til økt kunnskap om klimaspor nasjonalt og internasjonalt. Dette vil være nyttig for norsk eksport, og for norsk FoU, innbefattet eksport av kunnskap utviklet her til lands. 

NS 9415 nærmer seg utgivelse

Standarden NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift, er svært viktig for oppdrettsnæringen. 

- Det er store forventninger til den nye versjonen av NS 9415 om dagen, sier Jakobsen. - Det jobbes på høytrykk i komiteen for å få på plass nye og mer tidsriktige tekniske krav til flytende oppdrettsanlegg. Revidert standard omfatter krav både til kystnære anlegg og til offshore havanlegg, så komiteen har fått noe å bryne seg på, ettersom det foreløpig er begrensede erfaringer med offshore havanlegg.

- Vi registrerer stort engasjement. Forslaget har vært til høring internt i komiteen og deretter på åpen offentlig høring. Det har kommet inn nær 700 kommentarer som komiteen nå jobber seg igjennom. Vi er i ferd med å legge et omfattende arbeid bak oss, og vi ser frem til å presentere et unikt dokument som både vi og komiteen burde være stolte av.

Standard Norge håper å lansere NS 9415 på Aqua Nor 2021 i Trondheim. 

Standarder legger grunnlaget for digitalisering av akvakultur

Standarden som definerer terminologi i oppdrettsnæringen, har vært under revisjon de siste årene. NS 9417 er nå utvidet med mange nye begreper, spesielt viktig i så måte er begreper innenfor fiskehelse og -velferd. Presise definisjoner på dette området er spesielt viktig for digitalisering i sektoren. 

- Med standardisering vil sektoren bedre overvinne problemene innenfor fiskehelse/-velferd. Med standardisering av terminologi vil man også kunne oppnå presise og sammenliknbare data. Bedre fiskehelsedata og metoder for å innhente disse er avgjørende for å øke produksjonen. Kvaliteten på data avgjør hvorvidt en oppdretter blir i stand til å ta kunnskapsbaserte avgjørelser, for eksempel for å bekjempe lakselus. Lusebehandling er kostbart, og det er viktig at det benyttes metoder som ikke reduserer fiskehelse og tilvekst, og at det gjøres basert på best mulig kunnskap om fisken.

Standarden for landbaserte oppdrettsanlegg fra 2013 skal revideres

Arbeidet med revisjon av standarden for landbaserte oppdrettsanlegg, NS 9416, starter opp høsten 2021. Standarden angir krav til risikovurdering, utforming, dimensjonering og utførelse av rømmingssikre, landbaserte akvakulturanlegg for relevante fiskearter og -størrelser. Den gir videre krav til drift, ettersyn, vedlikehold og endringer av landbaserte akvakulturanlegg og komponenter i disse. 

- Standarden ble utviklet med tanke på prosjektering og bygging av nye anlegg. Utgangspunktet var at den skulle hindre fisk fra å rømme fra anlegget gjennom krav til alle ledd og komponenter i verdikjeden fram til og med lasting av fisk. Standarden ble ferdigstilt i 2012, men det har nå kommet til ny teknologi og nye driftsformer, eksempelvis RAS-anlegg. Det kan også være relevant å inkludere krav i forbindelse med nedleggelse og avhending av landbaserte akvakulturanlegg. Vi inviterer nå aktører som har kompetanse på landbaserte oppdrettsanlegg til å delta i komitearbeidet. 

Avfallshåndtering om bord i fiskefartøy

Norge har en ledende rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid på noen felter, deriblant fiskeri og havbruk. 

- Vi har satt i gang et internasjonalt arbeid i ISO for å bidra til bærekraftsmålet om et renere hav og bedring av livet i havet, FNs bærekraftsmål nr 14. Det er Norges Fiskarlag som har tatt initiativ til at det skal utvikles en standard for reduksjon og håndtering om bord på fiskefartøy. ISO-standarden Waste reduction and treatment on fishing vessels vil bidra til et produktivt, sunt og rent marint miljø, noe som er avgjørende for fiskeri, havbruk og andre sektorer. Det er vi ganske stolte av.

Målet med en standard på dette området er å oppnå bærekraftig vekst i marine sektorer, med minimal forsøpling og annen marin forurensning. En betydelig del av forsøpling stammer nemlig fra fiskefartøy. Marint avfall og søppel transporteres over store avstander, og marin forurensning må derfor løses på et internasjonalt så vel som på nasjonalt nivå. 

Avfallshåndtering i oppdrett

Avfallshåndtering i oppdrettsnæringen er også et område Standard Norge sikter seg inn mot. 

- Når arbeidet med standarden om avfall ombord på fiskefartøy nå er i gang, setter vi også i gang et tilsvarende prosjekt for oppdrettssektoren. En vesentlig del av marin forsøpling kan spores tilbake til akvakulturnæringen. Vi har derfor under utarbeidelse et forslag til et tilsvarende ISO-prosjekt: «Waste reduction and treatment within aquaculture». Dette prosjektet planlegges igangsatt høsten 2021. 

Slike standarder vil inngå som redskap for å innfri målene i EUs plaststrategi og strategi for sirkulær økonomi, samt flere av FNs bærekraftsmål, f.eks. 9 (innovasjon og infrastruktur), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon, 13 (stoppe klimaendringene), 14 (liv under vann) og 15 (liv på land). 

Standardene vil også følge opp EUs handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen omtaler blant annet begrensning av mengden av mikroplast og at det må utarbeides standarder og sertifiseringsordninger for å redusere plast i produksjonskjeder. 

Handlingsplanen omtaler også behov for harmoniserte systemer med produktmerking samt ulike fargekoder og symboler for innsamling og sortering av avfall og at dette koordineres også med økonomiske virkemidler. EU-kommisjonen peker i sin handlingsplan på at systemet må standardiseres og kobles til virksomhetenes kvalitetssystemer for å sikre kvalitet på innsamlede ressurser for gjenbruk. 

Landing og innveiing av fiskefangster

Standard Norge vurderer også å utvikle en standard som skal definere metode for landing og innveiing av fiskefangster. I dag benyttes uensartet metodikk og utstyr, noe som ikke gir sammenlignbare resultater. Det åpnes derfor for manipulering, og dette gir dårlig grunnlag for aggregering av data og annen statistikkproduksjon. Også dette prosjektet planlegges igangsatt så snart som mulig. I og med at dette berører aktører i mange land, vil dette vurderes som et ISO-prosjekt.

Bærekraftige fiskerier

Standard Norge vil i 2021 kartlegge ulike bærekraftsstandarder og vurdere disse for både fiskeri- og havbrukssektoren. Vi vil vurdere hvordan disse standardene fungerer i forhold til hverandre, se på hva som mangler og hva som med fordel kan tas ut. Viktige stikkord for videre arbeid vil være;

  • Ledelsessystem for bærekraftig fiskeri og tilsvarende for akvakultur
  • Bærekraftsprestasjon, herunder krav til og utvikling av parametere, indikatorer, KPIer
  • Kvalitetskrav til fisk(eprodukter) og metoder som sikrer kravene
  • Krav til enkeltarter/-produkter (laks/ørret, hvitfisk, konvensjonell, pelagisk, skalldyr)
  • Digitalisering og sporbarhet (en hovedstandard, kanskje flere hjelpestandarder)
  • Bærekraftsmerking og -deklarasjon, evt. som grunnlag for sertifisering

- Vi har ambisjon om å utvikle egne bærekraftsstandarder for næringa, og samtidig få ryddet i jungelen av ulike industristandarder og ordninger som næringa må forholde seg til i ulike markeder. Dette blir et stort løft som vil pågå over flere år, men vi mener at tiden er moden for å starte dette nå.

- Hensikten vil være å etablere et sett standarder som skal sikre omdømme og markedstilgang, særlig basert på miljøhensyn, innbefattet fangst iht. lovlige kvoter, samt andre bærekraftsaspekter. I et ISO-system skal disse sikre nedbygging av handelshindre og skape like konkurransevilkår.

Standardene skal kunne fungere mellom selger og kjøper på en slik måte at sentrale bærekraftshensyn er ivaretatt og dokumentert. Eksisterende standarder, f.eks. knyttet til rømming, miljøovervåking av bunnforhold, håndtering av avfall, ledelsessystemer for ytre miljø, kvalitet, arbeidsmiljø osv. vil inngå i settet av standarder for en mer bærekraftig næring.

Europeisk initiativ om fiskerier og fiskeutstyr

Det har vært få initiativ til europeisk standardisering innenfor fiskeri og havbruk med unntak av noen tidlige arbeid for garn og tekstiler. I 2020 ble det derimot etablert en ny komite som omhandler bærekraftige fiskerier, akvakultur og fiskeutstyr; CEN/TC 466 Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear.

Denne komiteen har fått som oppdrag å utvikle europeiske standarder med krav til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft samt krav til sirkularitet både for fiskeprodukter og for ulik type sjømat. Når det gjelder fiskeredskaper, inkluderer omfanget tekniske krav til sirkulært utstyr, materialbruk og design.

Arbeidet vil også omfatte utvikling av systemer for styring og implementering som innsamling, overvåking, sporbarhet, reparasjon og gjenvinning, miljøovervåking og rapportering av data. Standardene som utvikles på europeisk nivå kan understøtte EUs regelverk og handlingsplaner. 

Spørsmål om standarder og fisk?

Har du spørsmål eller innspill til nye arbeider vi bør vurdere å sette i gang, eller ønsker å være med i arbeidet, ta kontakt med oss på fisk@standard.no.

Sist oppdatert: 2021-08-17

ISO 22948:2020

Standard

NOK 2 143,00 (eks. mva)

Carbon footprint for seafood — Product category rules (CFP–PCR) for finfish

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-12-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang