Fiskegarn på strand
FARLIG AVFALL: Søppel truer livet i havet og det biologiske mangfoldet. Foto: Istock

Avfallshåndtering på fiskefartøy – arbeidet med ny internasjonal standard starter nå

Høsten 2020 starter arbeidet med en ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Nå søker vi norske fagfolk som vil delta i dette arbeidet.

Det er Norges Fiskarlag som har foreslått at det utvikles en internasjonal standard for avfallsreduksjon fra fiskefartøy og håndtering av avfall om bord. Standard Norge oppretter nå en komité som skal gi innspill til det internasjonale arbeidet, som har norsk ledelse. 

Bakgrunn

Forsøpling og annen forurensning av hav og ferskvannsforekomster er et voksende problem som truer biologisk mangfold og mulighetene til fremtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og mange næringer har et ansvar for å snu utviklingen. Problemet har både nasjonal og global karakter.

For å forbedre situasjonen har Norges Fiskarlag foreslått å utvikle en internasjonal standard som har til hensikt å redusere forsøpling fra fiskerinæringen globalt. Dette innebærer blant annet sterk reduksjon av makro- og mikroplast i vann samt reduksjon i forsøpling av strender og andre kystnære områder. Standarden vil også kunne bidra positivt når det gjelder å unngå spøkelsesfiske.

Systemet som utvikles, må kunne fungere sømløst sammen med utstyrsleverandører til næringen, f.eks. vedrørende bruk av emballasje samt mottaksapparat for avfall på land og virksomheter som prosesserer dette videre. Prosjektet som settes i gang, vil i tillegg støtte opp omkring pågående arbeid med sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og arbeid med ressursøkonomisering samt flere av FNs bærekraftsmål, som det å beskytte liv under vann (bærekraftsmål 14) og på land (15) og å redusere sult (2). 

Arbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå

Etter forslag fra Norge er det nå etablert en arbeidsgruppe i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, under ISO/TC 234, Fisheries and aquaculture. Denne har fått betegnelsen ISO/TC 234/WG 10, Waste management on fishing vessels. Standarden som utvikles, vil få betegnelsen ISO 5020, Waste reduction and treatment on fishing vessels. Arbeidet vil ha norsk ledelse og sekretariat, og Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget vil lede det internasjonale arbeidet. I tillegg er det oppnevnt én norsk ekspert til det internasjonale arbeidet, men her ønsker vi flere.

En nasjonal speilkomite, SN/K 589, Avfallshåndtering på fiskefartøy, er under opprettelse, denne skal fungere som en ressursgruppe med spesielt ansvar for å fremme norske synspunkter i det internasjonale arbeidet. 

Vil du delta?

Personer/organisasjoner som ønsker å delta i dette arbeidet, enten som norsk ekspert i det internasjonale arbeidet eller som medlem av den norske speilkomiteen, kan ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Knut Jonassen.

Det første møtet i komiteen arrangeres digitalt 6. oktober 2020. 

Arbeidet er så langt støttet av Fiskernes Agnforsyning, Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond.

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2022-02-21