Oppdrettsanlegg
Foto: Per Eide Studio

Ny NS 9410 gir bedre vurdering av utslipp fra oppdrettsanlegg

Standard Norge har nylig utgitt en ny versjon av Norsk Standard NS 9410. Standarden angir en metode for å undersøke og dokumentere hvordan fôrrester og avføring fra oppdrettsfisk påvirker tilstanden på havbunnen. Norsk akvakultur består primært av merdbaserte oppdrett, og med det følger utslipp.

NS 9410:2016 med tittelen Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg er et nyttig verktøy både for oppdrettere og myndigheter som trenger en omforent faglig begrunnet metode for å vurdere utslipp.

Det er 16 år siden den første utgaven av NS 9410 ble utgitt av Standard Norge. Hensikten den gang som nå i den nye og tredje utgaven, NS 9410:2016, er å bidra til at oppdrettere kan drive på en mest mulig bærekraftig måte som gavner både produksjon av fisk og de omkringliggende områdene.  Standarden skal gi en grundig beskrivelse av tilstanden på havbunnen og være et grunnlag for å vurdere om det kreves tiltak fra myndighetenes side. Det henvises blant annet til NS 9410 i akvakulturdriftsforskriften.

Hva er innholdet i NS 9410:2016?
Standarden beskriver undersøkelser av bløtbunn og av dyrene som lever i sedimentene, og gir med det grunnlag for å vurdere hvordan akvakulturanlegget påvirker bunnforholdene. Standarden skisserer hva som kan inngå i forundersøkelser og i oppfølgende undersøkelser i områder ved og lenger vekk fra akvakulturanlegget. Vurderingen av tilstanden har betydning for når den neste undersøkelsen ved anlegget skal gjennomføres. 

En god faglig vurdering og dokumentasjon av hvor man tar prøvene er vektlagt i standarden. Standarden tar også for seg hva man gjør når det er hardbunn der grabben lander ved prøvetaking. Norskekysten består som kjent ikke kun av bløtbunn, som det er lett å ta prøver av, men også av områder med grov ur eller bart fjell uten sediment eller bunndyr.

Hvem har deltatt i arbeidet med NS 9410:2016?
Standardiseringskomitéen bak den nye utgaven av NS 9410 har bestått av fiskeri- og miljømyndigheter, bransjeorganisasjoner, næringsliv og fagkonsulenter. Både Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har gitt finansiell støtte til utvikling av standarden.

Standarden har i tillegg vært på offentlig høring i 2015. Et standardutkast har vært tilgjengelig via Standard Norge nettjeneste «Standarder på høring», og alle interesserte har hatt anledning til å uttale seg om utkastet.

Resultatet av arbeidet i komiteen og av høringsrunden har gitt en ny og forbedret utgave av NS 9410. Den ivaretar erfaringene med bruk av forrige standardutgave fra 2007 og er tilpasset dagens utforming av akvakulturanlegg.

For mer informasjon om den reviderte standarden, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Hilde Aarefjord på e-post haa@standard.no.

Sist oppdatert: 2016-02-05

NS 9410:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang