Ny utgave av Norsk Standard for areal- og volumberegninger av bygg

Standarden NS 3940 angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. I den nye utgaven er blant annet takstnæringens retningslinjer innarbeidet i standarden.

Publisert
En som ser på plantegninger
Foto: iStock

NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) ved areal- og volumberegninger av bygninger. Standarden gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.

Endringer i den nye utgaven

NS 3940:2023 erstatter 2012-versjonen samt veiledningene NS 3940:2012/G1:2012 og NS 3940:2012/G2:2012. De viktigste endringene i den nye utgaven er følgende:

 • Formål og bruk av arealene er definert.
 • Begrepene fra NS 3940:2007 for Funksjonsareal (FUA), kommunikasjonsareal (KOA), Konstruksjonsareal (KA), og Teknisk areal (TEA) er tatt inn.
 • Påslagsfaktor for arealer (tidligere ofte benevnt «brutto/netto-faktor») er definert.
 • «Takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger» fra 2014 er tatt inn i standarden.
 • Det er tatt inn to nye normative tillegg som erstatter 2012-utgaven av veiledningene til NS 3940.
 • Nye boligarealbegreper er etablert.

Takstnæringens veiledning fra 2014 vil bli trukket og bestemmelsene i tillegg A i NS 3940:2023 gjøres gjeldende for takstnæringen fra og med 2024-01-01. Takst- og eiendomsmeglernæringen har behov for en overgangsperiode for oppdatering av sine programvarer. Dette betyr at tillegg A gjelder fra og med 2024-01-01, og at tillegg D er til informasjon i overgangsperioden.

Bakgrunn for revideringen

Det er flere grunner til at 2012-utgaven av standarden ble revidert.

 • Det var avvik mellom 2012-standardens definisjon av begrepene bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) og bygningsmyndighetenes definisjon av de samme begrepene. Dette ga grunnlag for ulike tolkninger ved bruk av de samme begrepene (BYA og BRA).
 • Reglene for å beregne grad av utnytting av tomt er lagt inn i Byggteknisk forskrift (TEK 17, § 5).
 • Det er behov for sammenfallende tolkning av areal- og volumbegrepene i hele verdikjeden.
 • Uklare begreper hindrer entydig digital bruk av areal- og volumbegrepene.
 • Det var behov for flere arealbegreper og gjeninnføring av begrepene fra 2007-utgaven som definerte konstruksjonsareal (KA), funksjonsareal (FUA), kommunikasjonsareal (KOA) og teknisk areal (TA).
 • Takstnæringen ønsket at næringens retningslinjer for måling av arealer skulle inngå i NS 3940, slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.
 • Avhendingsloven er oppdatert, og kravene til arealmålinger ved boligomsetning er endret.
 • Det har vært et ønske om å innpasse veiledning for beregning av leiearealer i næringsbygninger i standarden som et normativt tillegg.

Les mer om NS 3940 på fagsiden

Relevante standarder

Se alle produkter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.