NS 3420-G er revidert og fire deler er nå på høring

NS 3420-G Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del G: Grunnarbeider Del 2 er for tiden under revisjon. I forbindelse med revisjonen er standarden delt i åtte fagdeler/delstandarder. Fire av disse delstandardene er nå på høring fram til 8. september.

Publisert

Ved revisjonen av NS 3420-G, er standarden delt i følgende åtte delstandarder som til sammen vil erstatte den gjeldende NS 3420-G:2019+AC2:2022:

  • NS 3420-GB Grunnforsterkning
  • NS 3420-GE Boring i berg og løsmasser
  • NS 3420-GH Støttekonstruksjoner
  • NS 3420-GK Peler
  • NS 3420-GM Brønner
  • NS 3420-GQ Injeksjonsarbeider
  • NS 3420-GS Berg- og løsmasseforankringer
  • NS 3420-GU Geosynteter

De fire delene som nå er på høring, er delene GE Boring i berg og løsmasser, GH Støttekonstruksjoner, GM Brønner og GQ Injeksjonsarbeider.

Alle de åtte delene er planlagt publisert i slutten av 2023.

Delene GB og GK var på høring høsten 2022, mens delene GS og GU vil bli publisert sammen med de seks andre delene, men uten fagrevisjon. En fagrevidert utgave av disse delene er planlagt publisert neste år.

Hva er nytt?

Standarden er generelt oppdatert og det er gjort omfattende endringer gjennom hele dokumentet.

Blant hovedendringene i denne revisjonen er oppdelingen i fagdeler. Oppdeling i flere fagdeler kan gjøre fremtidige revisjoner enklere, både med tanke på utviklingstempo innenfor de ulike fagfeltene, størrelse på dokumentene og sammensetning av komiteene.

Som en del av revisjonen er standarden gjennomgått og faglig oppdatert, basert både på erfaringer siden forrige revisjon, samt den faglige utviklingen innenfor de ulike fagfeltene.

Nye standarder er innarbeidet som normative referanser.

Standarden er også koordinert med siste revisjon av Peleveiledningen fra Norsk Geoteknisk Forening.

Si din mening

Les høringsforslagene og legg inn dine kommentarer før 8. september 2023. Du finner lenke til høringsforslaget på siden Standarder på høring.

Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektledere
Tom Erik Larsen eller Morten Lund.