Gratis veileder for risikovurdering av ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

NEK og Standard Norge har sammen utviklet en ny veileder i NEK 420-serien for å støtte bedrifter med å identifisere og vurdere ikke-elektriske tennkilder i eksplosjonsfarlige områder. Veilederen, delvis finansiert av Arbeidstilsynet, DSB og Havtil, er tilgjengelig gratis.

Publisert
En person med hjelm som går gjennom et industrielt anlegg
Foto: AdobeStock

Veilederen NEK/SN VL 420E adresserer spesifikke utfordringer knyttet til eldre utstyr som mangler nødvendig dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter. Særlig før 2003, da Ex-forskriften trådte i kraft, er dokumentasjonsnivået ofte utilstrekkelig, noe som kompliserer risikovurderinger for ikke-elektriske enheter. Manglende kompetanse blant ansatte i mange bedrifter forsterker disse utfordringene.

– I mange norske bedrifter står det utstyr som ble installert før forskriften ble innført i 2003, sier Arild Røed, enhetsleder i NEK. – Dette er utstyr som ofte mangler en dokumentert risikovurdering. I tillegg kan det mangle en oversikt over alle tennkildene i installasjonen med tilhørende risikofaktorer og vurderinger. Dette gjør det utfordrende å foreta en risikovurdering.

Myndighetene støtter arbeidet

Arbeidstilsynet, DSB og Havtil har anerkjent utfordringen knyttet til utilstrekkelig dokumentasjon og kompetanse rundt ikke-elektriske tennkilder i eksplosjonsfarlige områder. De har derfor bidratt med ekspertise og økonomisk støtte for å sikre at veilederen NEK/SN VL 420E:2024, som omhandler kartlegging og risikovurdering av slike tennkilder, blir fritt tilgjengelig i elektronisk format. 

– En viktig målsetning med veilederen har vært å heve kompetansen til personell som arbeider i eksplosjonsfarlige områder, sier Kenneth Narvestad, fagansvarlig Ex i NEK. – Spesielt med tanke på personell med ansvar for ikke-elektrisk utstyr er det et kompetansegap. En annen viktig målsetting er å sikre en mer enhetlig gjennomføring av tennkildevurderingene i bedriftene.

Basert på etablerte metoder

Veilederen NEK/SN VL 420E:2024, baserer seg på etablerte metoder fra elektriske installasjoner i Ex-områder og er utformet for å være brukervennlig og tilgjengelig. Den vil være til nytte under tilsyn og sikrer transparente krav i samsvar med gjeldende forskrifter.

Veilederen er tilgjengelig gratis nedenfor. Les mer om NEK 420-serien på vår fagside.

Relevante standarder

Se alle produkter