Digitalt produktpass – nytt standardiseringsprosjekt

Et nytt europeisk standardiseringsprosjekt for å lage standarder for digitale produktpass på bakgrunn av et oppdrag (mandat) fra EU-kommisjonen, er i støpeskjeen. Dette blir et viktig prosjekt også for Norge og vi vil etablere en norsk speilkomité for å støtte opp under norsk deltakelse og bidra til at norske behov blir ivaretatt i arbeidet.

Publisert
En dame scanner en QR-kode fra et klesplagg
Foto: iStock

Digitalt produktpass (DPP) er en del av EUs Green Deal, en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Målet er å fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi samt gjøre det lettere for forbrukere å ta bærekraftige valg. DPP skal bidra til at produkter som settes på markedet er mer sirkulære og får lengre levetid ved at de er enklere å reparere, ombruke, redesigne eller resirkulere.

Kommende krav knyttet til digitalt produktpass innebærer at alle leverandører, produsenter og importører blir nødt til å oppgi informasjon om alle produkter som omsettes på det europeiske markedet. Det vil si at alle produkter skal komme med en digital «tagg» som forteller blant annet om opprinnelse, produksjon, av hvem, av hva og når. I tillegg skal det også gis opplysninger om hvordan produktet kan resirkuleres.

Passet skal følge produktet hele livet. Det medfører at bedrifter må innføre nye prosesser for å jobbe med design, produktutvikling og produksjon, og ta i bruk nye teknologier.

EUs ambisjon er å gjøre bærekraftige produkter til normen, øke Europas ressursuavhengighet og redusere avfallsmengdene. Det forventes at lovforslaget (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) om DPP vedtas en gang i løpet av 2024. I 2026 eller 2027 ønsker man en implementering for de første produktkategoriene, og innen 2030 håper man at alle er implementert.

Prioriterte produktkategorier

EU-kommisjonen har foreløpig delt produktene inn i 13+ kategorier, og pekt ut åtte de ønsker å prioritere. Det er elektroniske produkter, kjøretøy, tekstiler, plast, møbler, interiør, og bygg- og anleggsprodukter. Emballasje vil regnes som en del av produktet, og får derfor ikke eget produktpass.

Vil du vite mer om digitale produktpass, kan vi finne informasjon om DPP på nettsiden til Avfall Norge.

Standarder for DPP

Ideen om DPP er ikke ny. Teknologien finnes og er brukt flere steder i dag, men i mindre skala en EU tenker. Standardisering vil spille en viktig rolle i denne sammenheng ved å skape en ramme og et felles system som de ulike løsningene kan bygge på. EU-kommisjonen har derfor gitt et mandat til europeisk standardisering (CEN/CENELEC) om å utvikle harmoniserte standarder. Disse skal ferdigstilles og publiseres innen 31. desember 2025. Arbeidet skal foregå i standardiseringskomiteen CEN/CLC/JTC 24 Digital Product Passport – Framework and System.

At dette blir harmoniserte standarder betyr at de tilfredsstiller kravene i direktivet. Formelt er det EU-kommisjonen som beslutter om det blir harmoniserte standarder etter at de er ferdig utarbeidet.

Disse harmoniserte standardene skal bl.a. dekke:

  • Unike identifikatorer (unique identifiers)
  • Databærere og lenker mellom fysisk produkt og digital representasjon (data carriers and links between physical product and digital representation)
  • Adminstrasjon av tilgangsrettigheter, informasjon, system sikkerhet og forretningskonfidensialitet (access rights management, information, system security, and business confidentiality
  • Interoperabilitet (tekniske, semtaisk, organisatorisk) (interoperability (technical, semantic, organisation))
  • Dataprosessering, datautvekslingsprotokoller og dataformat (data processing, data exchange protocols and data formats)
  • Datalagring, arkivering og datapresistens (data storage, archiving, and data persistence)
  • Dataautentisering, pålitligehet, integritet (data authentication, reliability, integrity)
  • APIs for administrasjon av DPP livssyklus og søkbarhet (APIs for the DPP lifecycle management and searchability)

Hva skal vi gjøre?

Målet med å etablere en norsk standardiseringskomité for DPP, er å bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av standardene, støtte norske eksperter som deltar i det europeisk arbeidet og gi forslag til hvordan Standard Norge bør stemme i saker forelagt av CEN/CLC/JTC 24 Digital Product Passport – Framework and System.

Deltakere i komiteen vil få innsyn i og mulighet til å påvirke utviklingen av standardene. Innsikt i standardiseringsarbeidet vil gi norske aktører rom for å tilpasse/videreutvikle sin drift eller forretningsmodell til det som kommer.

Oppstartmøte

Komiteen blir etablert på et første møte 13. februar kl. 09.00–12.00 hos Standard Norge i Lilleakerveien 2a på Lilleaker/Lysaker i Oslo. Det er også mulig å delta digitalt på møtet.

Ønsker du å delta?

Dersom dette er av interesse for deg eller din virksomhet, eller du/dere ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Sigridur Thormodsdottir i Standard Norge.

Bærekraftshjulet - FNs bærekraftsmål

Standarder bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.