Arbeidsmøte for Bygningstyper for bruken av Matrikkelen i norske kommuner

Standarden NS 3457-3 Bygningstypetabellen skal revideres. Den ble sist utgitt i 2013 og nå er det tide å gjennomgå innholdet i standarden. For å få et inntrykk av ulike behov for hvordan standarden kan utformes, inviterer Standard Norge og Kartverket til et arbeidsmøte 23. august 2023.

Publisert
Plantegning i et bygg
Foto: Pixabay

Klassifikasjonssystemet for bygg og anlegg er samlet i en serie standarder, NS 3457-serien. Digitalisering og utvikling i markedet gir nye behov for hvordan bygg og anlegg struktureres og bygges opp i digitale verktøy for å utvikle tjenester og leveranser. Parallelt med dette utvikles også BIM-standarder og produktinformasjonsstandarder som kan gi tilsvarende bidrag inn i næringen.

Brukere av standarden

Kartverket er en sentral bruker av bygningstyper, og dette anvendes i Matrikkelen. Matrikkelen er grunnlaget for all kommunal saksbehandling av nybygg, ombygginger og rehabiliteringer etter plan- og bygningsloven. Det pågår et utviklingsprosjekt for Matrikkelen hos Kartverket, og behovet for å revidere NS 3457-3 kommer klart fram i det arbeidet.

Andre brukere av NS 3457-3 kan være lovgivende myndigheter, som knytter regulering til bygningstyper, Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet for skatteformål og eiere av bygg som forvalter og driver porteføljer av eiendom. I tillegg er standarden aktuell for private eiendomsbesittere og investorer, som anvender bygningstype for å sortere og gruppere eiendommer etter ulike kriterier.

Hybridmøte

Møtet er et hybridmøte med fysisk deltakelse hos Standard Norge i Lilleakerveien 2 på Lysaker. Møtet varer fra kl. 09.00 til 13.00.

Foreløpig agenda

  • Introduksjon til klassifikasjonssystemet i bygg og anlegg, nasjonalt og internasjonalt
  • Presentasjon av 3457-6 Sonetypetabellen
  • Kartverkets utviklingsprosjekt
  • Bygget som – brukes som. Utfordringer knyttet til gjenbruk og ombruk
  • DiBK/Finans/SSB: Styringsbehov for kapital bundet i eiendom
  • Investors behov for klassifisering av eiendom
  • Planlegging og arealbruk – hvordan bruke bygningstyper i planleggingsfasen

Mer detaljert program vil komme i august.

Grunnlag for revisjon av NS 3457-3

De som melder seg på møtet blir bedt om å delta i arbeidsgrupper for å diskutere behov og ønsker knyttet opp mot revisjonen av bygningstypetabellen. Arbeidsgruppene rapporterer til plenum på slutten av dagen. Resultatene fra møtet inngår i grunnlaget for å revidere NS 3457-3 Bygningstyper.

Påmelding til arbeidsmøte

Dersom du ønsker å delta på dette arbeidsmøtet, enten fysisk eller digitalt. Praltisk sette, for gjennomføring av selve møtet, håper vi flest mulig har anledning til å delta fysisk.

Jeg ønsker å delta på arbeidsmøtet 23. august

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til dette prosjektet, kan du kontakte prosjektleder
Thomas Oscar-Andersen.