Ny utgave av standarden for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

NEK EN 50110-1 er henvisningsgrunnlaget for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, kjent som FSE. Standarden har nå kommet i ny utgave som inneholder en rekke oppdatereringer siden forrige utgave i 2013.

Publisert
Sikkerhet i elektriske anlegg
Foto: Tranamarka Energipark

NEK EN 50110-1 inneholder minimumskrav som gjelder for Norge og andre CENELEC-land, og informative vedlegg som omhandler sikkerhet ved arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg.

Endringer i den nye versjonen

I den nyeste revisjonen av NEK EN 50110-1, har det blitt gjennomført flere viktige endringer for å forbedre standardens klarhet og nøyaktighet. Under følger de viktigste endringene.

Disse endringene er implementert for å styrke sikkerheten og effektiviteten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, og brukere oppfordres til å oppdatere seg på den nyeste utgaven for å sikre full overholdelse av de reviderte standardene.

Oppdateringer i språk og terminologi

Den nye utgaven har blitt gjennomgått for å forbedre språket og gjøre det mer presist og forståelig. Dette sikrer at brukerne kan tolke og implementere standarden på en mer effektiv måte.

Ny terminologi under kapittel 3

Begrepene under kapittel 3 har blitt justert for å bedre reflektere ansvarsfordelingen og rollene til de ulike personene involvert i arbeidet med elektriske anlegg:

 • Installation manager (IM) – Ansvarlig person (driftsleder / faglig ansvarlig)
 • Operation controller (OC) – Leder for kobling
 • Work controller (WC) – Leder for sikkerhet / ansvarlig for arbeid
 • Worker – Arbeider (nytt punkt)

Nytt kapittel 3.7: Avstander

En ny seksjon har blitt inkludert som tar for seg ulike avstandsbegrep og deres betydning innenfor standarden. Dette inkluderer:

 • Risikoavstand
 • Sikkerhetsavstand
 • Minsteavstand til kroppen ved arbeid under spenning (AUS)
 • Minste arbeidsavstand
 • Elektrisk avstand
 • Ergonomisk avstand (AUS)
 • Ergonomisk avstand (nær ved)
 • "Flytende avstand" i luft

Nytt kapittel 3.8: Symboler (forkortelser)

En ny seksjon har blitt introdusert som omhandler ulike symboler og forkortelser som brukes gjennom standarden. Dette bidrar til enklere tolkning av viktig informasjon.

Flytting av tabell for avstander

Tabellene som angår risikoavstand og sikkerhetsavstand har blitt flyttet fra vedlegg A til standardens hoveddel under kapittel 4. Dette gir brukerne raskere tilgang til viktig informasjon.

Beskrivelse av roller i kapittel 4.3

Rollene til de involverte partene er nå beskrevet mer inngående i kapittel 4.3, slik at det er tydeligere hvilke ansvarsområder hver person har.

Nytt kapittel 4.11: Avstander

En ny seksjon er inkludert som fokuserer på ulike avstandskonsepter og deres betydning innenfor sikkerheten ved elektriske anlegg.

Nytt kapittel 6.5: Arbeid utenfor "sikkerhetsavstanden"

Denne delen tar for seg retningslinjer og prosedyrer for arbeid som utføres utenfor definerte sikkerhetsavstander.

Les mer på vår fagside om NEK EN 50110-1.

Relevante standarder

Se alle produkter