Standard Morgen: Aldrende samfunn – hvordan kan standarder bidra?

Hvordan kan vi løse utfordringene knyttet til veksten i eldre på best mulig måte? Det er tema på et frokostmøte hvor du blant annet får høre hvordan standarder for et aldrende samfunn kan bidra til mest mulig bærekraftig ressursutnyttelse.

Gammel dame sitter med hendene i fanget
Foto: Pixabay

Dette arrangementet er utsatt. Ny dato kommer.

Hva kjennetegner et aldrende samfunn?

Det at det blir flere eldre som lever lenger er en villet utvikling og et viktig helsemål. Som gruppe er eldrebefolkningen svært mangfoldig med hensyn til aldersspenn, bolig og bosted, livssituasjon, helsesituasjon, utdanning, arbeid og økonomi.

Samtidig opplever virksomheter store rekrutteringsutfordringer. NAV bedriftsundersøkelse fra 2022 viste at det er stor mangel på arbeidskraft; estimert til 70 000 ansatte. Dette er 24 250 flere enn året før, og 19 500 flere enn før koronapandemien i 2020. Mangelen er størst innenfor helse, pleie og omsorg (15 750 ansatte), og bygg og anlegg (11 500 ansatte).

Samtidig som det blir flere eldre i befolkningen, vil også flere av stå i pårørendeutfordringer. Forskning viser at pårørende sliter med depresjoner og søvnforstyrrelser. Dette gjelder kvinner i enda større grad enn menn. Det viser seg at de som klarer å ha et normalt liv ved siden å være pårørende, oftere enn andre vil opprettholde egen helse bedre.

En økning av antall eldre medfører også at flere i befolkningen får demens, fordi forekomsten av demens øker med alderen. Å skape et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig.

Standarder som verktøy for å bidra til meningsfulle liv

Standard Norge har utgitt tre standarder som tar for seg utfordringer og muligheter knyttet til et aldrende samfunn. Disse er laget internasjonal (ISO) og er oversatt til norsk.

Aldersinkluderende arbeidsliv

For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Det er derfor viktig at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det å kunne stå i jobb er viktig blant annet for sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk trygghet. Derfor kan arbeid være helsefremmende. Standarden NS-ISO 25550 Generelle krav og retningslinjer for en aldersinkluderende arbeidsstyrke spesifiserer krav og anbefalinger for å oppnå et aldersinkluderende arbeidsliv. Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner og for alle typer arbeidsformer. Standarden blir presentert i dette frokostmøtet.

Pårørendeinkluderende organisasjoner

I den siste pårørendeundersøkelsen (Helsedirektoratet, 2022) rapporterer 40 prosent av alle pårørende at de har behov for tilrettelegging på jobb. Det er spesielt de som er pårørende til barn og unge, som har behov for tilrettelegging. 61 prosent i denne gruppen sier de har behov for dette, mens for andre er det mellom 30 og 42 prosent som sier det samme. Standarden NS-ISO 25551 Generelle krav og retningslinjer for pårørendeinkluderende organisasjoner spesifiserer krav og anbefalinger for å opprette et program som sørger tilrettelegging for arbeidstakere med pårørendeutfordringer. Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner uansett størrelse eller bransje. Standarden blir presentert i dette frokostmøtet.

Demensvennlige samfunn

Et demensvennlig samfunn handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende. Et slikt samfunn gjør det enklere og tryggere for personer med demens å mestre hverdagslige aktiviteter. Standarden NS-EN ISO 25552 Rammeverk for et demensinkluderende samfunn spesifiserer krav og anbefalinger for hvordan vi kan ivareta livskvalitet, inkludere grupper med spesielle behov, og ivareta interessenter i relasjon til demens. Standarden blir presentert i frokostmøtet.

Program

 • Velkommen
  møteleder, Standard Norge
 • Hilsen fra Oslo Met
  Per Martin Norheim-Martinsen, Oslo Met
 • Utfordringer og muligheter i et aldrende Norge
  Astri Syse, FHI
 • Hvorfor er standarder et viktig verktøy?
  Presentasjon av NS-ISO 25550 Aldersinkluderende arbeidsliv
  Kåre Hagen, Oslo Met
 • Når demografien treffer arbeidslivet - har vi planene klare?
  Anita Vatland, Pårørendealliansen
 • Et mer demensinkluderende samfunn
  Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Hvorfor har det vært suksess å jobbe systematisk med å inkludere eldre arbeidstakere?
  Innleder ikke bekreftet
 • Spørsmål og kommentarer

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Dette frokostmøtet er utsatt. Ny dato er ikke besluttet. Ny informasjon vil komme senere.

Kontaktperson

Relevante standarder

Se alle produkter